Sammanställning av hur marknaden ser ut idag

Flera index och sektorer fortsätter handlas i uppåttrender men de senaste månaderna har dock präglats av högre volatilitet än tidigare.
2021-09-09

OMXS30 fortsätter handlas i en hackig uppåttrend utan en klar riktning i det korta perspektivet, denna tendens ser vi hos flera index och sektorer. Mid Cap index har under sommaren och inledningen av hösten lett uppgången på den svenska marknaden med en tydlig relativ styrka. First North har genomgått en konsolidering sedan februari och har handlats väsentligt svagare än övriga svenska index sedan dess. Nasdaq fortsätter leda uppgången i USA medan Dow Jones mer liknar OMXS30 i Sverige. Både amerikanska Small Cap index- och Micro Cap index har handlats svagt sedan mars men de de senaste veckorna har dessa index hittat tillbaka.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Skillnader mellan OMXS30, Mid Cap index och First North
 • Amerikanska index och hur de skiljer sig åt
 • Både dollarn och den amerikanska 10-årsräntan handlas sidledes i väntan på riktning
 • Olika råvaror och vart de befinner sig i sina trender – En råvara som sticker ut

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Skillnader mellan OMXS30, Mid Cap index och First North

Både den långsiktiga trenden och trenden på medellång sikt är upp för OMXS30. Detta illustreras bland annat genom kontinuerliga studsar på EMA50 som utgjort en stödnivå vid flera skilda tillfällen under 2021. Sedan maj har dock trenden varit mer hackig än den var tidigare under året. Här separerar sig Mid Cap index, vars trend mer tydligt varit upp, även i det kortare perspektivet. First North fortsätter försöka bryta upp ur sin konsolidering men misslyckades ännu en gång nu senast i måndags. Som en konsekvens av att trenden på medellång sikt varken är upp eller ned ser vi tydligt hur detta index inte respekterar sina glidande medelvärden i samma utsträckning som de ovan två nämnda gör.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30

 • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap

 • First North index

Dagsgraf på First North

Amerikanska index och hur de skiljer sig åt

I USA har Nasdaq återtagit ledarrollen under sommaren och inledningen av hösten. Detta var i ett inledande skede en logisk följd av att den amerikanska 10-årsräntan satte en topp nära det datum då Nasdaq bröt upp. De senaste veckorna har dock detta samband av en svagare 10-årsränta och styrka i Nasdaq brutit samman. Den amerikanska 10-årsräntan har hittat tillbaka medan Nasdaq fortsatt visa relativ styrka. Dow Jones liknar OMXS30 i bemärkelsen att trenden fortsatt är upp men att trenden under den senaste tiden visat upp en mer hackig karaktär. Både amerikanska Small Cap index och Micro Cap index har släpat gentemot övriga amerikanska index sedan mars månad. Båda dessa senare index studsade dock framgångsrikt nära EMA200, vilket kan användas för att definiera den långsiktiga trenden. Nu har båda dessa index klättrar högre upp i sina konsoliderings-zoner och det återstår att se om de kan återta förlorad mark. Riktningen för den amerikanska 10-årsräntan framåt kan komma att sätta prägel för detta utfall.

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

 • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones

 • Small Cap index

Dagsgraf på Small Cap index

 • Micro Cap index

Dagsgraf på Micro Cap index

Både dollarn och den amerikanska 10-årsräntan handlas sidledes i väntan på riktning

En av många anledningar till att hålla koll på den amerikanska dollarn är att nästan alla råvaror är prissatta i denna valuta. Detta gäller även kryptovalutor. Dollarn påverkar därför många olika tillgångsslag med sina rörelser. För två veckor sedan såg vi hur dollarn försökte bryta upp från ett definierat motståndsområde. Denna kortsiktiga styrka såg vi tydligt hos olika råvaror som istället handlades ned. Därefter följde en snabb nedgång och råvarors negativa korrelation till dollarn visade sig lika tydligt denna gång, men nu handlade det istället om kortsiktig styrka. I dagsläget befinner sig dollar i mitten av en range, och den framtida riktning kommer sannolikt fortsatt sätta avtryck på marknader utanför sin egna.

 • Dollarindex

Dagsgraf på Dollarindex

Den amerikanska 10-årsräntan tenderar att påverka det klassiska förhållandet mellan “value/growth”. En uppåttrendande 10-årsränta gynnar ofta mer traditionella värdeaktier medan en nedåttrendande 10-årsränta ofta, på marginalen, gynnar mer teknikorienterade index såsom Nasdaq. Likt många andra tillgångsslag visar den amerikanska 10-årsräntan ingen klar riktning i sin  nuvarande trend.

 • Amerikansk 10-årsränta

Dagsgraf på Amerikansk 10-årsränta

[prenumeration2]

Olika råvaror och vart de befinner sig i sina trender

Vi såg nyligen hur både olja och koppar studsade starkt i samband med den svaghet i vi såg hos dollarn som nämndes ovan. Det finns naturligtvis många andra faktorer som påverkar priset på råvaror men dollar-råvaru-sambandet har varit väldigt tydligt i närtid. Olja har, till skillnad från koppar, hittills klarat av att hålla sig kvar på högre nivåer ovanför glidande medelvärden.

 • Olja

Dagsgraf på Olja

 • Koppar

Dagsgraf på Koppar

Guld och silver har handlats svagt sedan sommaren 2020. Båda dessa ädelmetaller har vid flera tillfällen försökt bryta den nedåttrend som pågått men varje försök har snarare resulterat i en accelererande svaghet. Både guld och silver handlas fortfarande ovanför nivåer som tidigare utgjort stöd men under samtliga glidande medelvärden vi bevakar.

 • Guld

Dagsgraf på Guld

 • Silver

Dagsgraf på Silver

En råvara som har visat tydlig relativ styrka, gentemot i stort sett alla tillgångsslag de senaste dagarna, är Uran. Den underliggande trenden var sedan tidigare upp vilket sannolikt förklaras av en nedåttrendande dollar parallellt med en synnerligen ansträngd utbudssituation som sticker ut jämfört med de flesta andra råvaror. Samtidigt möter världen ett stigande energibehov, med krav på koldioxidfri energi. Men trenden för uran har sett ett accelererande momentum i närtid. Detta förklaras till stor del av att “Sprott Physical Uranium Trust” på ett uppmärksammat sätt börjat göra det för uran, som “Grayscale Bitcoin Trust” gjorde för Bitcoin, nämligen att emittera aktier, och för dessa omgående omsätta pengarna i den underliggande råvara eller tillgång som “trusten” har som åtagande att handla i – i “Sprotts” fall – att köpa fysiskt uran – i “Grayscales” fall – att köpa Bitcoin. Det som är intressant med detta är att åtagandet endast gäller på köpsidan men inte på säljsidan, detta innebär att utbudet av fysiskt uran minskar över tiden. Denna trend kan potentiellt sett över tiden leda till att kärnkraftverk inser vad som håller på att hända och därmed tvingas köpa uran mer aktivt på spotmarknaden. Risken finns annars att de antingen tvingas köpa uranet ännu dyrare vid ett senare tillfälle, alternativt bli sittande utan uran och därmed ha gigantiska fasta kostnader, utan intäkter. Med allt detta i beaktning finns det därför, enligt vår mening, goda förutsättningar för en stark uppåttrend i uran, varför denna marknad bevakas noggrant av oss.

 • ETF för Uran

Dagsgraf på Global X Uranium ETF

Missa inte att läsa vår senaste intervju med Jon Hyltner, vars fond var den fjärde bäst presterande småbolagsfonden i Sverige under 2020.

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.