Teknisk Analys – Vad är en graf

En prisgraf är en linje av prisutvecklingen över tid, där vi på y-axeln (vertikal) har pris och på x-axeln (horisontell) anges tid.
2020-09-15

En prisgraf är en linje av prisutvecklingen över tid, där vi på y-axeln (vertikal) har pris och på x-axeln (horisontell) anges tid. Grafen är uppbyggd så att prisutveckling visas från vänster till höger. Grafen för en aktie över tid är alltså en ritad linje mellan punkter som alla representerar priset för aktien vid en viss tidpunkt. Man kan justera tiden som visas på graferna, genom att ändra mellan till exempel timme, dag, vecka och månad.

Kortfattat om grafer

Grafer är bra för att se prisutvecklingen över tid, och visuellt bedöma huruvida en tillgång är volatil, trendkänslig eller befinner sig i uppåtgående eller nedåtgående trend. Många använder grafer vid teknisk analys, där målsättningen är att skåda mönster genom att studera historiska rörelser, och försöka spå framtiden.

Aktiegrafer blir här optimala sammanställningar av prisförändringar över tid, och används i samma syfte av den som enbart vill samla information kring aktiekursens rörelser historiskt.

Olika sorters grafer

Det finns flertalet olika sätt att ställa upp grafer på, vad som skiljer är vilken information man inkluderar. Vissa grafer är bara en linje mellan prispunkter, andra innehåller information om prisrörelser inom specifika tidsspann.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Linjegraf

En linjegraf tar bara stängningskurs i beaktning, och formar en linje mellan stängningspriserna på dagsbasis om grafen är inställd på dag som tidspann.

Stapeldiagram

Här visas grafen som staplar placerade intill varandra, där de i vissa fall inte ens placerats jämte varandra utan kan ha långt avstånd både uppåt och nedåt från föregående. En graf byggd staplar visar prisrörelser varje dag (givet inställt på dagsbasis), där varje stapel representerar spannet mellan högsta och lägsta priset för dagen, med ett hack ut för stängningspriset. Många investerare föredrar att få med all den informationen när analyserar ska genomföras. 

En annan variant av stapeldiagram visar högsta, lägsta, öppning och stängning. Då får man mer än mer information om hur handelsmönstret sett ut under vald tidsperiod, och har mer att utgå ifrån när prisrörelser ska analyseras. 

Japanska Candle-Stick grafer

Ett bra sätt att utgöra prisrörelserna visuellt är att använda sig av det som kallas för candle-sticks, där spannat mellan öppning och stängning speglas i den tjockare delen av stapeln, och prisrörelser utanför öppning och stängning, visualiseras genom smala streck dragna från stapeln.

Genom att färgkoda positiva och negativa dagar kan en analytiker enkelt skåda var aktien öppnade och stängde för vald tidsperiod. Här representerar varje stapel det som väljs för tidsperiod – varje stapel är en dag vid val av dagsbasis, vecka vid val av dagsbasis etc. 

Stöd- och motståndsnivåer

En stor anledning till att man intresserar sig för hur aktiekursen rört sig utanför spannet mellan öppningspris och stängningskurs, är för att man söker utgöra huruvida det finns stöd eller motstånd vid vissa prisnivåer. Även om en aktie för dagen stänger långt högre än lägsta priset, letar många tekniska investerare efter så kallade stödnivåer, vid vilka köpare kommer tillbaka och tar över taktpinnen från säljarna. Läs mer om stöd och motstånd.

Trendföljande strategi

Vissa investerare hävdar att prisrörelser är allt som behövs för att framgångsrikt köpa och sälja tillgångar. De bygger hela sin analys kring hur priserna rör sig, och baserar utsikterna enligt dem, på historiska rörelsemönster.

Ett sätt att definiera en trend är genom glidande medelvärden. Väldigt många säger emot, och hävdar att prisrörelser bygger på fundamenta, som ett bolags omsättning och vinst, och att grafen i sig enbart visuellt speglar den utvecklingen. Givet dessa två motpoler, kommer en stor massa att befinna sig någonstans mitt emellan.

Var du placerar dig själv blir avgörande för vilken information som kommer att vara relevant för dig vid analyser av tillgångar. En rekommendation kan vara att börja med de vanligaste tekniska indikatorer och kombinera dessa med de mest frekvent använda nyckeltalen, och sedan smalna av och utvidga därifrån.