torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Ortivus

Om Ortivus

Ortivus utvecklar MobiMed, medicintekniska lösningar för en tryggare och effektivare sjukvård.

Företaget grundades år 1985 och är idag en ledande leverantör av mobila digitala lösningar inom prehospitalvård för vårdgivare världen över.

Ortivus lösningar är baserade på långtgående expertis inom kardiologi samt decennier av utveckling tillsammans med sina användare. Företagets huvudkontor ligger i Danderyd utanför Stockholm men bolaget har sedan 1998 även ett helägt dotterbolag i Storbritannien.

P H1 H2

Mer om bolaget

Företagsbeskrivning

Ortivus har under många år levererat innovativa lösningar till den prehospitala vården men ser även att primärvården gynnas av lösningen. Sjukvården står idag inför enorma utmaningar som aktualiserats ytterligare i samband med Coronakrisen.

Vi ser ett ökande behov av en effektivare och säkrare sjukvård, något som kan uppnås genom digitala lösningar och lösningar för distansmonitorering. Att kunna vårda fler patienter hemma, undvika onödiga transporter till sjukhuset samt förkorta inläggningstider blir allt viktigare för att spara resurser samtidigt som man ska kunna erbjuda en högkvalitativ vård.

Ortivus kan med sin lösning MobiMed erbjuda patientmonitorering, journalföring och tvåvägskommunikation på distans vilket ökar möjligheterna för att ge vård på den plats patienten befinner sig.

Information om branschen och företagets position.

Ortivus MobiMed är en modulbaserad plattform som idag används av över 12 000 ambulanssjukvårdare i över 2700 akutfordon. Plattformen består av en monitor som i realtid mäter, övervakar och delar EKG samt vitala parametrar såsom blodtryck och syresättning. Applikationen innehåller även avancerade journalfunktioner och en beslutsstödslösning som gör det enklare och säkrare att fatta kliniska beslut ute hos patienten. MobiMed väger i sin helhet endast 2,5 kg och är skapad för ett krävande arbete ute i fält. Genom tvåvägskommunikation finns möjlighet för samråd med läkare och andra experter på distans samtidigt som patientdata sömlöst integreras in i sjukvårdens patientjournaler. MobiMed gör det möjligt för sjukvårdspersonal att fatta rätt beslut i rätt tid samtidigt som den bidrar till en förbättrad vårdkvalitet och sparade resurser.

Ortivus är idag den ledande leverantören i Sverige, Storbritannien och Singapore men är även verksamma i övriga Norden, Italien och Spanien. MobiMed är flexibel och kan lätt anpassas efter olika arbetssätt och processer. En av MobiMeds största styrkor är den höga nivån av funktionalitet samt att MobiMed på ett smidigt sätt kan integreras med andra system.

Ortivus använder olika affärsmodeller baserade på kundens förutsättningar, behov och krav, från Ortivus licensmodell till så kallat systemabonnemang, där lösningarna, inklusive hårdvara tillhandahålls som ett komplett erbjudande. De flesta stora affärer sker genom offentliga upphandlingar, där utrymmet för prisförhandlingar är begränsat. I dessa upphandlingar bestäms marknadspriset av utvärderingen och anbudsprocessen. I de fall kunder inte vill göra stora investeringar, erbjuder Ortivus, tillsammans med sina partners, flexibla finansieringslösningar.

Var är bolaget om 3 år?

Om tre år har företaget utökats med flera utvecklingsresurser och säljkanaler har etablerats i nya länder. Vi ser en större internationell bas, framförallt i Europa. Våra produkter har utvecklats med fokus på integration där bland annat distansmonitoreringen för primärvården har integrationer mot olika sjukhus och kommunala journalsystem vilket bidrar till ett sömlöst informationsflöde genom hela vårdkedjan.

Våra prehospitala kunder kommer att erbjudas olika nivåer av MobiMed journal, väl anpassade för kundens behov oavsett om kunden är en mindre, privat ambulanstjänst/sjuktransport eller en stor nationell ambulanstjänst med avancerade system. MobiMed kommer även att kunna användas på olika hårdvaruplattformar.

Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med våra kunder för vidareutveckling av våra lösningar.

P H1 H2

Ordlista

Prehospital vård

Sjukvård som utförs mellan tidpunkten för vårdbehovets uppkomst och ankomsten till sjuvårdsinrättning.

Primärvård

En del av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens kompetens och resurser eller annan särskild kompetens.

Kardiologi

Kardiologi är en gren inom medicinen och omfattar studiet av hjärtats funktioner och sjukdomar.

P H1 H2