Ecoptimist intervjuar Ortivus VD, Reidar Gårdebäck 

Stor intervju med Ortivus VD Reidar Gårdebäck, med fokus på bland annat nästa generations MobiMed och effekterna av Covid.
2021-04-29

Ecoptimist intervjuar Ortivus VD, Reidar Gårdebäck

Vi har fått förmånen att intervjua Reidar Gårdebäck, VD för MedTech-bolaget Ortivus, och bland annat prata om Covid, nya samarbeten för Ortivus och framtidsutsikterna efter större satsningar på marknadsföring och försäljning.

Kort om Ortivus

Ortivus erbjuder helhetslösningar som minskar patienters lidande vid vård utanför sjukhuset. Detta görs genom nyskapande patientmonitorering som möjliggör delning av vitalparametrar i realtid, lösningar för elektroniska patientjournaler, kliniskt beslutsstöd och incidenthantering. Kunder idag är den prehospitala vården och då framför allt ambulansvården, samt primärvården.

Reidar Gårdebäck, VD för Ortivus

Genom bolagets modulbaserade plattform, MobiMed, erbjuds användare att i realtid mäta och övervaka patientens vitalparametrar såsom till exempel EKG, blodtryck och syresättning. MobiMed innehåller även avancerade journalfunktioner och en beslutsstödslösning som gör det enklare och säkrare att fatta kliniska beslut ute hos patienten. Dessa lösningar möjliggör att fler patienter kan behandlas på plats eller i hemmet vilket minskar risken för komplikationer då rätt vård sätts in i ett tidigare skede.  Med MobiMed kan patienttransporter in till sjukhuset i många fall också undvikas eftersom man i stor utsträckning kan ge den vård som behövs på plats. Minskade transporter effektiviserar vården och sparar resurser. Vård på distans minskar även risken för att exempelvis sköra äldre utsätts för smitta under sjukhusbesök, något som är oerhört viktigt i dessa tider.

Ortivus är en väletablerad aktör på den svenska och brittiska marknaden. MobiMed används idag av över 12 000 ambulanssjukvårdare i över 2700 akutfordon.

Reidar berättade tidigt under intervjun hur ambulansvården, delvis med hjälp av Ortivus och MobiMed, genomgått en förändring där ambulanser tidigare har setts som “taxi med blåljus” men som nu i större utsträckning kan erbjuda rätt vård på incidentens plats.

Oväntade effekter av Covid-19

Under intervjun berättade Reidar hur Ortivus anpassat sig till en ny verklighet med digitala kundmöten och produktdemonstrationer. Innan pandemin, skedde den största delen av försäljningen genom fysiska möten men under de senaste 18 månaderna har en omställning skett mot fler möten online. Även om bolaget anser att fysiska kundmöten är viktiga så har pandemin medfört en effektivare process, där fler kundpresentationer kan genomföras under samma dag.

Ortivus har även anpassat sig efter rådande omständigheter under pandemin vad gäller bolagets installationsprocess hos befintliga kunder, där väldigt mycket av arbetet sker på distans. Bland annat har Ortivus en stor installation i Singapore, där man arbetar tillsammans med en lokal partner, ST Engineering. Samarbetet avser en stor leverans av MobiMed Journal till akutvårdssystemet i Singapore och kommer baseras på en android-lösning.

“Om någon hade sagt för 18 månader sedan att vi inte skulle kunna resa till Singapore, på grund av en pandemi, hade jag aldrig trott att vi skulle klara av att genomföra installationen som vi gjort, men faktum är att det har gått över förväntan. Man blir imponerad över hur vi kan utveckla ett system på distans, när alla möten sker via digitala kanaler.”

Reidar berättade även om en annan aspekt av Coronapandemin, nämligen hur prioriteringar av vårdbudgetar förändrats. Anslag har nu tydligare riktats mot digitalisering av vården med distansmonitorering, eller distansvård. Detta ökade fokus på ett område som Ortivus täcker, har lett till ett stigande intresse för bolagets lösningar. Denna aspekt av vårdkedjan har som bekant aktualiserats till det yttersta under rådande socialdistansering.

Systemintegration med partners för att stärka MobiMeds helhetserbjudande

Under året som gått har Ortivus genomfört satsningar på samarbeten för att integrera externa system med MobiMed. Bolaget har nyligen ingått ett samarbete med TechTrade, där Ortivus står för mjukvaran, monitoreringen och det kliniska, medan TechTrade står för driften av server, system och databas. Båda parterna kan tack vare samarbetet stärka sin leverans, utan att konkurrera om samma del av affären.

Ytterligare ett område som belystes under intervjun, är hur Ortivus stärkt sitt erbjudande genom samarbetet med Bexen Cardio, en spansk utvecklare av defibrillatorer. Man har nyligen ingått ett exklusivt distributörsavtal med bolaget och Ortivus kan nu erbjuda den prehospitala vården en konkurrenskraftig helhetslösning som inkluderar en defibrillator. Defibrillatorer, även kallat hjärtstartare, är något som efterfrågats hos Ortivus befintliga kunder och det nya samarbetet kan därför förbättra möjligheten att hjälpa fler patienter.

Utöver det stärkta helhetserbjudandet, berättade Reidar hur samarbeten och partnerskap även kan innebära sänkta barriärer för Ortivus på nya marknader där samarbetspartners och distributörer redan har befintliga kunder och kanaler. Detta är något som visat sig tydligt i samarbetet med Bexen Cardio, vars distributör i Italien kan dra nytta av Ortivus system i sin leverans mot befintliga och nya kunder. Synergieffekterna som visade sig genom samarbetet på den Nordiska marknaden och i Storbritannien, leder nu till minskade inträdesbarriärer i Italien.

MobiMeds fortsätter utvecklas för att möta framtidens behov

Tack vare det faktum att MobiMed genomgår en konstant förbättrings- och optimeringsprocess, bland annat genom nya samarbeten, förväntas nästa generations MobiMed innehålla ett stärkt erbjudande för patienter utanför sjukhuset.

Ortivus produkter utvecklas i tätt samarbete med kunderna. Reidar berättade under intervjun om hur nästa generations MobiMed kommer göras ännu mer lämpad för att, vid behov, kunna möta patienter på distans, både vad gäller monitorering och användarvänlighet. Man har rekryterat ytterligare resurser i utvecklingsteamet och investerat i ett nytt hårdvarulabb och har därmed stärkt kapaciteten att utveckla hårdvara. 2020 startades två stora utvecklingsprojekt för att skapa nästa generations MobiMed. Ett projekt med målet att skapa en helt ny produktlinje med mätenheter för ambulanssjukvården och primärvården. Det andra stora projektet syftar till att utveckla mjukvaruplattformen MobiMed och skapa ett helt nytt ekosystem där alla delar i systemet uppdateras, från enheterna som används i ambulansen och primärvården till systemen som används på sjukhus och vårdcentraler, men också gränssnitt för administration av systemet.

Ortivus tar hem produktionen och ser tre positiva effekter av detta

För att ytterligare kunna stärka leveransen av sina tjänster, har Ortivus valt att flytta hem produktionen som tidigare levererats av Inission i Västerås. Under intervjun framhöll Reidar tre anledningar till varför bolaget valt att genomföra förändringen:

  • Produktion i egen regi har inneburit ett starkare samarbete mellan service, support och utveckling.
  • En ytterligare faktor som uppenbarades under coronapandemins tidiga skede var hur många MedTech-bolag konkurrerade om leverans från ett fåtal underleverantörer. Genom att ta hem produktionen har Ortivus skaffat sig en närmare relation med sina underleverantörer.
  • Ortivus har även sett en minskad risk för förseningar, att ha produktion i egen regi har resulterat i kortare leveranstider.

MobiMed samlar in stora mängder data som kan analyseras för att optimera processer

Reidar berättade under intervjun hur vårderbjudandet stärks genom att MobiMed kan integreras mot andra system som till exempel utalarmeringssystem, nationella patientregister eller sjukhusjournalsystem. Den kliniska personalen kan då få nödvändig informationen om patienten samlad i MobiMed och kan även i realtid få stöd eller råd från kliniska specialister via chatt eller videofunktioner. Det är centralt att information delas genom hela vårdkedjan och då MobiMed kan integreras mot en mängd andra system, fungerar MobiMed som ett nav i informationsflödet kring patienten. Information som är avgörande för att ambulanspersonal ska kunna fatta rätt beslut i rätt tid och erbjuda det bästa vårdalternativet för varje specifik incident.

I de fall patienten transporteras till sjukhuset kan relevant patientinformation skickas digitalt till sjukhusets journalsystem redan innan patienten anländer. Med MobiMed behöver man inte längre föra över information från ambulansen till sjukvårdsjournalen manuellt och på så sätt undviker man att informationen blir felaktig eller tappas bort.

Reidar konstaterade även att MobiMed möjliggör en kontinuerlig datainsamling. Denna datainsamling gör att varje nytt ärende genererar ytterligare insikter kring hur vården kan optimeras.  I Storbritannien har datainsamlingen varit så pass omfattande att man numera kan använda informationen prediktivt och därigenom även i preventivt syfte. Ambulanser kan exempelvis, baserat på den rikliga mängden statistik, använda denna för att placera sig på optimala ställen utifrån vart incidenter tenderar att ske under olika veckodagar. Under intervjun illustrerade Reidar detta genom att berätta hur det under måndagar och fredagar ofta rör sig om skador orsakade av trafik, medan helgerna oftare kräver att ambulanser placerar sig närmare pubmiljöer och dylikt.

MobiMed blir plattformen för att möta urbaniseringstrenden

Avslutningsvis berörde vi under intervjun den pågående urbanisering som vi ser i bland annat Sverige, vilken dränerar glesbygden på skattepengar och skapar stora utmaningar för sjukvården. Att upprätthålla ett vårderbjudande på landsbygden, när fler väljer att flytta till städer, är en utmanande uppgift. Här spelar Ortivus en avgörande roll i möjliggörandet att fortsatt kunna erbjuda en trygg och god vård i glesbygden och då framförallt genom distansmonitoreringsutrustning för primärvården.

Reidar påpekar hur MobiMed nästan blir en förutsättning för att kunna upprätthålla ett pålitligt vårderbjudande, trots en tilltagande urbanisering. Region Jämtland Härjedalen lyftes som exempel där vården skall täcka en yta lika stor som Holland och delar av Belgien, men med en befolkning om endast 150 000. För att lyckas med detta krävs en effektivisering av distansvården, något som Ortivus med hjälp av MobiMed är starkt bidragande till.

mer om ämnet