Ortivus – Optimerar krånglig och tidskrävande logistik för ambulanser

Genom Ortivus plattform MobiMed förser de sina kunder med beslutsstödsystem, journalhantering, och dokumentering.
2020-09-24

Ortivus är ett Svenskt Medtech bolag som framförallt assisterar ambulanser i att sortera och prioritera sina patienter, så kallad triagering. Genom bolagets plattform MobiMed förser de sina kunder med beslutsstödsystem, journalhantering, och dokumentering. Bolaget har genomlevt en lång resa utan egentlig tillväxt men trots detta har de ändå sakta men säkert byggt upp ett stort förtroende från sina kunder.

Först nu, efter många år i status quo, har de börjat visa tillväxt med lönsamhet.


Detta är en kortfattad artikel om Ortivus. Artikeln bygger på information hämtad från bolagets hemsida, samt egna tankar. Detta är ingen rekommendation.


Effektivisering av verksamheten

Under 2019 inledde Ortivus förändringar i sin organisation. Försäljning, produkthantering och drift skulle effektiviseras. Redan under de första två kvartalen under 2020 har förbättringar kunnat skönjas i form av en imponerande kostnadskontroll, nya kundvinster på nya marknader och även förlängda och förstorade kontrakt med redan innevarande kunder. 

Som en konsekvens av detta växte omsättningen under det första halvåret under 2020 med 159% till 60 miljoner kronor. Vinsten per aktie gick från -0.32 till +0.18kr.

Tillväxt på toppmoderna marknader

Ett exempel på värdet av Ortivus kundreferenser kom i slutet av 2019 när de inledde ett samarbete med ST Engineerings som ska hjälpa dem komma ut på marknaden i Singapore. Avtalet kom till skott efter det att kunden studerat Ortivus lösningar i Storbritannien under en lång period och sett hur väl plattformen fungerar. 

En annan väldigt intressant aspekt med det nya avtalet i Singapore är att de genom sitt samarbete utvecklar MobiMed i en applikation för android plattformar. Vid eventuell framgång med detta kommer appen sannolikt kunna erbjudas till övriga kunder.Överbelastade köer för akutvård

Efterfrågan på lösningar som kan effektivisera vården, såsom att minimera överbelastning på akutsjukvårdens mottagningar, har blivit mer aktuell ju äldre vi blir i västvärlden. Frågan har naturligtvis aktualiserats ytterligare under Covid-19, när äldre absolut inte kan besöka sjukhus i onödan, men det finns en underliggande strukturell trend som gynnar Ortivus.

Rätt hjälp på plats

Det handlar om att styra vårdflödena så att mer kan lösas tidigt i vårdkedjan, medan de svåraste fallen får den specialistvård de behöver. Det är både en fråga om ekonomi och att göra störst nytta där den mest behövs. Det kan handla om allt mellan hur vården ser till att den i störst nöd får den hjälp som behövs, men också hur vi kan minimera onödiga kostnader på administration och annat. 

Skräddarsydda helhetslösningar för vården

Här kommer Ortivus in med skräddarsydda helhetslösningar som hjälper vården, och då i synnerhet ambulansstyrkan, att optimera sina bedömningar av patienter så att rätt patient snabbast når sjukhuset medan de med mer lindriga tillstånd kan få hjälp på plats.

Vidare erbjuder Ortivus plattform möjliggjord datainsamling och dokumentering vilket gör att arbetssätt och kvalitetsuppföljning bättre kan analyseras över tiden. 

Här sker alltså en kontinuerligt förbättrad process, där insamlad data kan leda till ständiga förbättringar. 

MobiMed  

MobiMed är ett integrerat monitor- och journalsystem som hjälper ambulanspersonal att bedöma patienten genom att dels få tillgång till eventuell sjukdomshistoria redan under sin utryckning men också genom att kunna sända information i realtid om vitalparametrar såsom hjärtfrekvens, EKG, syremättnad, andningsfrekvens och blodtryck till den mottagande enheten på sjukhuset. 

Ortivus utmärker sig genom sin förmåga att integrera andra relevanta system i MobiMed.

Systemet utvecklas hela tiden, ofta på initiativ från kunder, nya integreringar appliceras löpande. Bland annat har ett kartsystem från Carmenta lagts in nu i närtid vilket ytterligare förstärker bilden av en helhetslösning för ambulanspersonal.

Ortivus erbjuder standardiserade betalningsmodeller beroende på kundens preferenser. En valmöjlighet för kunden är en licensmodell där hårdvara, programvara, installation, projektledning och utbildning erbjuds i ett och samma paket.

En annan modell som erbjuds är ett systemabonnemang, vilket innebär ett fullserviceåtagande i form av programvaror, drift av journalsystem, hårdvaruservice med mera.

En fördel med detta är att nya kunder kan börja med en lättare modell och efterhand som Ortivus demonstrerat plattformens framgång kan kunden övergå till att betala för hela paketet.

Eftersom en stor del av Ortivus kunder (ännu) inte betalar för ett fullserviceåtagande, finns det tillväxtmöjligheter både genom uppgradering hos nuvarande kunder men också via nya kundvinster.

Försäljning i Sverige och Storbritannien

Ortivus har än så länge framförallt riktat sin försäljning mot Sverige och Storbritannien. Genom sin redan övertygande affärsmodell på dessa marknader och tack vare sin nisch, där utbredd konkurrens saknas, ser vi potentialen för skalbarhet i Ortivus affärsmodell. I praktiken bör de över tiden kunna gå in på nya marknader och helt kopiera sin handlingsplan från nuvarande marknader. Detta bör bli enklare ju fler kundreferenser de erhåller. 

Hårdvaruförsäljning, Installation & Serviceintäkter

Nya kunder innebär både intäkter av engångskaraktär i form av hårdvaruförsäljning och installation men också serviceintäkter som löper över flera år. Denna diversifierade intäktsmodell innebär möjlighet till större intäkter under vissa tidsintervall när mycket hårdvara levereras på kort tid, men modellen erbjuder även en operativ hävstång över tiden där löpande intäkter från plattformen växer snabbare än kostnaderna. 

Möjlighet till god tillväxt

Ortivus kommer kunna växa både i Sverige och Storbritannien men också på nya marknader genom sin redan påvisade framgång på de nämnda marknaderna. Ortivus är redan en first mover genom sin nischade specialisering på optimeringssystem mot ambulanskåren. Bolaget kommer därför kunna växa både tack vare sina konkurrensfördelar men också tack vare att en underliggande trend med ökade krav på kostnadskontroll i vården samt en växande åldrande befolkning ställer krav på effektiviseringar i vården.

Stark trend

Q2 innehöll försäljning av viss engångskaraktär i form av ovanligt stor andel hårdvaruförsäljning till två kunder i Storbritannien. Men trenden med nya kunder och större kontrakt talar för fortsatt positivt momentum.

Ortivus ser därför ut som ett klassiskt turnaround case.

Mycket stark nettokassa

Tack vare de två starka kvartalen i ryggen sitter nu Ortivus på en nettokassa om 33 miljoner och de är även skuldfria. Tack vare sin rena balansräkning med försumbara räntekostnader och avskrivningar möjliggör situationen ett större handlingsutrymme för att fortsätta på sin tillväxtresa. De kan anställa nya, utöka säljverksamheten och köpa upp system som kan integreras. 

Dessutom minskar risken för utspädning. Det är annars ett vanligt förekommande fenomen i turnaround case att de har mkt skulder och liten kassa vilket ökar risken för utspädning så fort bolaget levererat 1-2 bra kvartal och kursen gått upp. 

Slutligen kan vi kommentera att storägare Peter Edwall äger 25% av bolaget och fyllde på med 100k aktier 31 maj.