torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Nanologica

Om Nanologica

Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att styra silikapartiklarnas form, storlek, porositet och ytegenskaper. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi bidrar vi till life science-industrin genom att tillhandahålla produkter som gör det möjligt att utveckla bättre och billigare läkemedel, till förmån för patienter.

Vi utvecklar vår drug delivery-plattform för att tillhandahålla nya behandlingar för patienter med allvarliga lungsjukdomar, parallellt med att vi strävar efter att göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att våra kromatografiprodukter kan sänka produktionskostnaden.

P H1 H2

Mer om bolaget

Nanologicas bransch och verksamhet

Nanologica är verksamt inom två områden av life science-branschen – kromatografi och drug development. Företagets kärnkompetens ligger i att utveckla och tillverka porösa silikapartiklar, vilket bolagets båda affärsområden bygger på. Eftersom båda områdena är beroende av teknisk utveckling av silikapartiklar och deras tillverkningsprocesser, finns det starka synergier mellan dem.

Kromatografi är en separationsmetod som används som analys- och reningsmetod inom bland annat läkemedels- och livsmedelsindustrin. Preparativ kromatografi används som reningssteg i produktion av läkemedel, exempelvis insulin och andra diabetesläkemedel. Här består Nanologicas produkt av silika av högsta kvalitet som fungerar som reningsmedia. Nanologica är en av få producenter i världen som producerar en silika som är tillräckligt kemiskt och mekaniskt stabil för att klara de förhållanden som råder under rening av insulin. Detta kan leda till en betydande minskning av produktionskostnaden för insulinproducenten, då Nanologicas silika når de krav som ställs på prestanda, liksom håller längre än konkurrenters silika.

Kromatografiverksamheten utvecklas för att kontinuerligt generera ett stabilt och växande kassaflöde. Målet är att sänka kostnaderna för läkemedel, med fokus på diabetesprodukter, och därigenom bidra till att fler patienter får tillgång till adekvat behandling.

Behovet av insulin och diabetesläkemedel väntas öka betydligt, framförallt i Asien, drivet av ökad incidens av diabetes. Nanologica bedömer den adresserbara marknaden för bolagets produkt till 1 200 MSEK. Storskalig produktionskapacitet är inrättad och dialoger förs för att sluta ytterligare kundkontrakt.

Drug development handlar om att ta fram nya läkemedel eller förbättra befintliga läkemedel. Nanologica baserar sin läkemedelsutveckling på drug delivery-plattformarna NLAB Spiro® och NLAB Silica™. Plattformarna bygger på att läkemedelsmolekyler laddas inuti silikapartiklarnas porer. På så sätt kan löslighet och biotillgänglighet för en läkemedelssubstans förbättras och substanser kan skyddas från nedbrytning. Formulering av läkemedelssubstanser med Nanologicas NLAB-plattformar kan generera läkemedelsexponeringar i kroppen flera gånger högre jämfört med traditionella formuleringar. På så sätt kan behandlingar göras mer effektiva, doser kan sänkas och ibland kan helt nya läkemedel eller behandlingsalternativ skapas.

Inom drug development är Nanologicas mål att skapa långsiktiga värden både med egna tillgångar, liksom tillsammans med partners. Affärsområdet bedöms ha en betydande potential för stora men ojämnt fördelade intäkter, medan partnerprojekt genererar löpande intäkter under projektens gång. Ambitionen är att föra utvecklingen framåt framförallt inom inhalationsområdet, genom att tillhandahålla en plattform för lokal leverans av läkemedel till lungan.

Var ser vi oss om 3 år

Om 3 år bedömer vi att vi har etablerat oss på marknaden för preparativ kromatografi och att vi är ett lönsamt bolag som globalt säljer produkter för rening av diabetesläkemedel och peptider.

Inom drug development har vi validerat vår inhalationsplattform NLAB Spiro® både vad gäller säkerhet och prestanda och vi driver ett eller flera egna projekt som befinner sig i eller är på väg in i klinik, liksom flera partnerprojekt. Vi tror att vi själva, samt tillsammans med nuvarande och framtida partners, kommer att vara på väg att väsentligt förbättra behandling av lungsjukdomar.

P H1 H2

Ordlista

Preparativ kromatografi – Kromatografi är en separationsmetod inom kemi för att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. Preparativ kromatografi används som ett reningssteg inom läkemedelsproduktion, exempelvis vid rening av insulin.

Drug delivery – Ett begrepp inom läkemedelsindustrin som innefattar olika sätt att tillföra läkemedel till kroppen samt olika tekniker för att formulera och tillverka läkemedel.

P H1 H2