torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Nordic Iron Ore

Om Nordic Iron Ore

Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore ska återuppta gruvdriften vid Ludvika gruvor som är ett samlingsnamn för fyndigheterna i Blötberget, Väsmanfältet och Håksberg i södra Dalarna. Målet är att bygga en toppmodern, miljövänlig gruva som använder eldrift i största möjliga utsträckning. En viktig milstolpe som har uppnåtts är den optimeringsstudie som genomfördes för Blötberget och som visade på god lönsamhet. Bolagets marknad är global och efterfrågan på den sorts järnmalm, högvärdigt järnmalmskoncentrat, som bolaget ska producera är god, samtidigt som den handlas till ett högre pris än den malm som utgör merparten av vad som handlas på världsmarknaden.

P H1 H2

Mer om bolaget

Nordic Iron Ores bransch

Nordic Iron Ore ska utvinna högvärdig järnmalm, det vill säga malm som har en järnhalt på över 65 procent. Merparten av alla gruvbolag globalt utvinner malm med lägre järnhalt. Högvärdig malm handlas till en premie och vid utgången av 2020 uppgick premien till omkring 14 dollar per ton. Mycket talar för att efterfrågan på högvärdig malm fortsätter att öka. En förklaring är strängare miljöpolicy, inte minst i Kina. Malm av lägre kvalitet innehåller andra mineraler som även de behöver smältas, vilket kräver ytterligare energi. Detta leder till ökade miljöfarliga utsläpp som kan minskas genom ökad användning av högvärdig malm.

Förutom miljöaspekter finns även andra orsaker till att efterfrågan på högkvalitativ järnmalm förväntas öka. Till exempel kan en högre produktivitet uppnås genom att använda en råvara med högre järninnehåll och bättre metallurgiska egenskaper. Denna trend har ökat efterfrågan på pellets, vilket är en järnmalmsprodukt som görs av järnmalmskoncentrat som generellt har hög järnhalt. Sammantaget tyder detta på en fortsatt stark tillväxt inom det marknadssegment där Nordic Iron Ore kommer att verka. Bolaget kommer att kunna producera järnmalm med upp till 71 procent järnhalt, med ett genomsnitt kring 69 procent.

Affärsmodell

Nordic Iron Ores affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med andra äga järnmalmsförekomster i Bergslagen samt utveckla dessa till producerande gruvor som med god långsiktig lönsamhet kan leverera högkvalitativa produkter till stålverk i Europa och övriga delar av världen.

Bolagets strategi är att:

  • Prospektera och utveckla högkvalitativa järnmalmsförekomster
  • Skapa en effektiv totallösning för gruvdrift, anrikning och logistik
  • Vara en attraktiv affärspartner med hög leveranssäkerhet för noga utvalda kundsegment och ha möjlighet att skräddarsy produkter till kunder
  • Producera och marknadsföra en nischprodukt med mycket hög järnhalt.

Framtidsutsikter

Ekonomisk tillväxt och hållbarhet är två viktiga drivkrafter för gruvindustrin. När ekonomin växer ökar efterfrågan, vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan på malm från till exempel stålindustrin. Just stålindustrin står för stora koldioxidutsläpp och det råder bred enighet om att dessa utsläpp måste minska. Intresset för att miljöanpassa hela kedjan från gruva till stål blir allt viktigare, vilket är en fördel för Nordic Iron Ore som ska producera högvärdig malm som har en väsentligt lägre miljöpåverkan än malm av standardkvalitet. Att bolaget bygger en gruva från start med modern teknik och låg miljöbelastning talar för bolaget.

P H1 H2
P H1 H2