torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
myFC

Om myFC

myFC är ett teknikföretag som utvecklar bränsleceller för grön elproduktion. Företaget – med säte i Stockholm – har en stark ingenjörskultur och är innovationsdrivet. De har ett flertal egna patent, bland annat på skalbara och formbara mikrobränsleceller som skiljer sig från de konventionella, stackade bränsleceller som är gängse på marknaden. myFC – som tidigare vände sig direkt till en konsumentmarknad – har sedan 2019 bytt perspektiv och siktar nu in sig på att vara en teknologileverantör inom B2B. Företaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2014.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Bränsleceller är en hållbar och grön teknologi där vätgas används för att framställa elektrisk energi. Vätgasen utvinns ur vanligt vatten och har rent vatten som enda spillprodukt.

När teknologin kombineras med ett litium-jon-batteri går det att öka driftstiden och därmed även räckvidden avsevärt för elfordon. Bränsleceller används därför till allt från elcyklar och logistikfordon till bilar och lastfartyg.

Påfyllningen går mycket fort, en vätgastank fylls upp på bara några minuter, vilket innebär att de behov av längre stopp för laddning som krävs med enbart batteridrift elimineras.

Kombinationen av bränsleceller och batteri ger dessutom en förlängning av batteriernas livslängd vilket minskar behovet av de ovanliga jordartsmetaller som går åt vid produktion av nya batterier. Det reducerar även mängden farligt avfall som ska tas om hand när batterierna är uttjänta.

Intresset för den gröna vätgasteknologin har växt starkt sedan kraven på att fossila bränslen ska fasas ut har ökat, och i takt med att behovet av hållbara lösningar för att driva fordon har blivit alltmer efterfrågade.

Ett flertal aktörer finns på marknaden, men konkurrenterna har i huvudsak riktat in sig på högre effekter – cirka 5kW och uppåt medan myFC ser sin nisch inom ett lägre effektspann, från cirka 1 watt upp till 3kW.

Väte är det vanligaste och mest energirika grundämnet i universum. Vätgas är också lätt att framställa och tillgången i samhället är god. Det råder fortfarande en avsaknad av utbyggd infrastruktur för tankning av personbilar, men i de segment som myFC inriktar sig på – med mindre elektriska fordon och robotar för intralogistik – är distributionen mindre komplicerad och enklare att lösa. Tillverkningen av vätgas sker på ett effektivt och hållbart sätt och det går även att med enkla medel bygga upp sin egen tillverkning i anslutning till exempelvis en produktionsanläggning eller liknande.

När bränsleceller producerar elektrisk energi sker inga utsläpp av växthusgaser eller andra miljöförorenande ämnen. När vätgasen reagerar med det omgivande syret är rent vatten de enda avgaserna.

Beskrivning av verksamhet

I de prioriterade segmenten – med bränsleceller för mindre fordon som kräver lägre effekter – ger myFC:s anpassningsbara teknologi stora fördelar. Företagets mikrobränsleceller är formbara och får plats även där utrymmen är små och trånga, vilket särskiljer dem från de konventionella, stackade bränsleceller som är mer vanliga på marknaden.

Den egna teknologin ger en fördel i de marknadssegment som myFC riktar in sig mot, inom softmobility och intralogistik. Där är applikationerna ofta små och stackade bränsleceller blir för utrymmeskrävande. Inom myFC:s prioriterade segment sätter produktdesignen och applikationernas storlek tydliga gränser – det krävs smidiga, anpassningsbara och effektiva lösningar.

myFC har därmed identifierat en stor och i huvudsak oexploaterad marknad där den egna patenterade skal- och formbara teknologin ger avgörande fördelar och marknadspotentialer.

Sedan företaget övergav den rena konsumentmarknaden och riktade in sig mot B2B har strategin för intäkter handlat om att leverera teknologi, teknisk kompetens, kunskap och unika lösningar snarare än färdiga produkter till försäljning. myFC profiterar på sin teknologiska kompetens och innovationskraft.

Siktet är i dag inställt på samarbeten med etablerade företag inom identifierade branscher – framför allt softmobility och intralogistik – där den egna mikrobränslecellsteknologin är en möjliggörare i form av ökad lönsamhet och konkurrenskraft, samt även bidrar till kundernas strävanden när det gäller hållbarhet. Strategin har bland annat lett till utvecklingssamarbeten med global potential vilket har resulterat i att myFC har tagit sina första steg mot ett kommersiellt genombrott.

P H1 H2

Ordlista

Softmobility – Mindre elektrifierade fordon så som last mile delivery-fordon, sparkcyklar, elcyklar och liknande

Intralogistik – Applikationer som används i stora varulager i form av elektrifierade lagerrobotar (AMR och AGV) samt mindre truckar.

P H1 H2