torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Monivent

Om Monivent

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vård som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. När ett barn inte andas vid födseln måste luft pumpas ner i barnets lungor. För stora eller för små volymer kan orsaka skador på lungor och hjärna. Monivent har utvecklat en unik lösning som hjälper vårdgivaren att säkerställa korrekt behandling. Idégivare var två neonatalläkare och en forskare inom lungfysiologi. De tog idén till Chalmers Entreprenörsskola och Monivent bildades 2013. Bolaget är baserat i Göteborg och har åtta anställda. Försäljningen sker via distributörer.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Medicinteknik omfattar ett brett utbud av hälso- och sjukvårdsprodukter som används för att behandla sjukdomar och medicinska tillstånd. Utveckling av medicintekniska produkter styrs av regulatoriska regelverk som ställer stränga krav på framförallt märkning och säkerhet. För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet på respektive marknad. Monivent är verksamma inom området neonatologi, vilket innebär medicinsk vård av nyfödda barn.

När ett nyfött barn inte börjar andas är det bråttom. Situationen är inte ovanlig, detta händer med 3-6 % av alla barn, men ofta är situationen väldigt stressig. Personalen måste vara beredd att pumpa ner luft i det nyfödda barnets lungor. Det sker antingen med hjälp av en blåsa som pumpas för hand eller en maskin som automatiskt flödar luft – i båda fallen måste luftflödet justeras manuellt. Får barnet för stor volym luft kan det få bestående skador på lungorna eller till och med hjärnblödning. Får det för lite luft tillförs inte tillräckligt med syre med risk för hjärnskada. Idag finns inget bra sätt att bedöma hur mycket luft det nyfödda barnets känsliga lungor tillförs, utan vårdpersonalen måste till stor del förlita sig på erfarenhet och fingertoppskänsla.

Beskrivning av verksamhet

Monivents har tagit fram en lösning som bygger på kompetens och erfarenhet kring implementering av luftflödesmätning i smarta lösningar. Utifrån detta har Monivent utvecklat en unik produkt som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul samtidigt som data skickas trådlöst till en extern monitor. Ansiktsmasken tillsammans med sensormodulen kopplas till befintlig utrustning. En målvolym presenteras på monitorn där nivåer utanför rekommenderat intervall illustreras med en tydlig färgindikation. Kort sagt får vårdgivaren i realtid veta om densamma ger spädbarnet rätt mängd luft. Enheten är kompatibel med befintlig utrustning för manuell ventilering vilket innebär minimal påverkan på nuvarande rutiner.

Monivent har idag två produkter i sin produktportfölj, Neo100 och Neo Training. Neo Training är utvecklad med enklare komponenter och med syftet att erbjuda en billigare version för träning av vårdpersonal medan Neo100 är utvecklad för att klara de regulatoriska krav som finns för en produkt som används i klinisk miljö. Affärsmodellen bygger på initial försäljning av systemet som helhet samt tillkommande försäljning av engångsartiklar. Huvudkonkurrent utgörs idag av manuell ventilering utan monitorering och volymmätning.

Framtid för Monivent

Om 3 år är våra produkter tillgängliga och gör nytta på många fler marknader och sjukhus. Vår produkt för träning och utbildning, Neo Training, har inte samma stränga krav på registrering som vår produkt för kliniskt bruk, Neo100. Vi har redan Neo Training tillgänglig på marknader i Europa, Nordamerika och Australien och kommer att ha den tillgänglig på fler marknader. För Neo100 har vi CE-märkt produkten vilket innebär att vi kan sälja den i Europa. För Australien och USA måste produkten registreras på respektive marknad och vi räknar med att ha produkten tillgänglig även på dessa marknader inom 3 år. Baserat på vår kompentens av luftflödesmätning i smarta lösningar kommer vi även att ha ytterligare någon produkt under utveckling.

P H1 H2

Ordlista

Manuell ventilering – andningsstöd som sker genom att manuellt (för hand) pumpa ner luft till lungorna via en ansiktsmask. Ventilering kan även ske mekaniskt, t ex inom intensivvård, via en respirator.

Neonatalläkare – specialistutbildad läkare inom nyföddhetsvård

Regulatoriska krav – krav från organisationer och myndigheter

CE-märkning – märkning som krävs för att få frisläppa en produkt på europeiska marknaden. Tillverkaren intygar att produkten uppfyller regelverkets krav på säkerhet, hälsa, miljö och andra produktegenskaper.

P H1 H2