torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Insplorion

Om Insplorion

Insplorion AB, med sin revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar; luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Ökad automation och smartare system är globala trender i samhället i stort, där nya behov av små, stabila och noggranna sensorer uppstår löpande. Genom att bolagets teknik används som forskningsinstrument, har Insplorion möjlighet att ligga i framkant av forskning och utveckling och kan identifiera och tekniskt verifiera nya tillämpningar som kan matchas med marknadens behov.

P H1 H2

Mer om bolaget

Insplorions bransch och verksamhet

Mäta luftkvalitet i stort och smått
Med växande urbanisering och ökande problem med förorenad stadsluft har behovet av konkurrenskraftiga luftkvalitetssensorer vuxit avsevärt både från myndigheter och för enskilt bruk. Behovet av effektivare kontroll och styrning gäller även inom stängda utrymmen där förbränningsmotorer verkar, som garage, fordonstunnlar och gruvor. Insplorions kvävedioxidsensor placeras i dessa miljöer, både enskilt och i täta nätverk av sensorer, till exempel en på varje lyktstolpe i stället för som idag, på ett fåtal platser i en stad.

Världens snabbaste vätgassensor
Insplorions vätgassensor kan användas i ett antal olika applikationer inklusive säkerhet för fordon, generatorer, marina strömförsörjningar, kraft-till-gas-infrastruktur och biogas­raffinaderier. Den kan också användas för att förbättra förståelsen för bränsleceller under utveckling och för att optimera deras funktion. Insplorions vätgassensorer har en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen. Sensorerna är robusta, stabila och fungerar under ett stort antal koncentrationer (från ppm till 100% H2). De är idealiska för säkerhetsapplikationer och kan användas för processkontroll och optimering.

Batterisensorn för effektivare batteripaket
I takt med den gröna energiomställningen, ett starkt intresse från industrin och en potential att omvälva marknaden för litium-jonbatterier, växer bolagets verksamhet inom batteri­sensorer i betydelse. Med ökat energiuttag, ökad laddningshastighet och väsentligt reducerad kostnad kommer tekniken ha avgörande betydelse för batteriers användnings­områden. Lägre kostnad för energilager, förlängd räckvidd för elbilar och avsevärt ökad säkerhet är tre viktiga bidrag. Insplorions sensorer är små, tåliga, tillförlitliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Genom att övervaka laddningen och kemin inuti batterier på molekylär nivå, ger sensorerna en styrning av batteripaket som hittills inte varit möjlig.

Forskare runt hela världen använder Insplorion
Insplorions forskningsinstrument riktar sig till forskare i akademi och industri runt om i världen och ger nanometerkänsligt realtidsdata om processer på ytor och vid gränsskikt. Instrumenten ger en djupare förståelse inom nanomaterial, nanopartiklar, porösa material, tunna filmer och beläggningar för olika tillämpningsområden inom exempelvis katalys, materialvetenskap och biovetenskap.

Insplorion om tre år

Luftkvalitetsensorerna har nu bidragit till en ökad medvetenhet om hur förbränningsmotorer inte bara är skadligt för klimatet utan även för hälsan, en medvetenhet som ökar på investeringar inom grön energi och som främjar Insplorions vätgas och batterisensor affärer.

Den gröna energiomställningen fortgår och Insplorions sensorer bidrar till en ökad hastighet. Acceptansen för vätgas som energibärare har ökat tack vare de extra säkerhetslager som Insplorions sensorer innebär vid såväl tillverkningen som distribution och användning. Via ett fåtal större samarbetspartner har sensorerna nått ut snabbare på marknaden.

Inom batterisektorn har batteripaket för specialområden inom industriella elverktyg och energilagring fått ökad kapacitet och effekt tack vare Insplorions sensor. Via licensiering är sensorn även på väg ut för bredare användning globalt inom fordon, med bättre förlängd räckvidd utan att göra avkall på batteriers hälsa som följd.

P H1 H2

Ordlista

Nanoplasmonic Sensing (NPS): är en mångsidig och extremt ytkänslig optisk teknik för studier av egenskaper hos filmer på molekylnivå, som använder nanopartiklar av ledande material, till exempel guld som lokala sensorelement. De nanotillverkade plasmoniska diskarna hos Insplorions sensorer är inbäddade i specialanpassade dielektriska material som ger optimalt skydd och skräddarsydd ytkemi för sensorerna.

P H1 H2