torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Inhalation Sciences Sweden

Om Inhalation Sciences Sweden

Inhalation Sciences bedriver utveckling och försäljning av tekniskt avancerade laboratoriesystem inom inhalation, med huvudprodukten PreciseInhale® och tillhörande moduler för in vivo eller in vitro analyser av så kallade aerosolpartiklar.

Inhalation Sciences utför även forskningsuppdrag och andra avancerade uppdragstjänster på kontaktsbasis via Inhalation Research Services (IRS).

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Noggranna tester av läkemedelssubstanser och partiklar i inandningsluft ger svar på hur dessa beter sig i lungorna och därmed påverkar individers hälsa. Fältet inom lungforskning kan grovt delas in i två segment, läkemedelsutveckling och toxicitet.

När det kommer till läkemedelsutveckling är både stora och små läkemedelsbolag som utvecklar inhalationsläkemedel, samt de så kallade ”Contract Research Organizations” som bedriver forskning åt läkemedelsbolag, möjliga kunder.

Fältet inom toxikologi, där man vill undersöka huruvida den inandade substansen har en skadlig inverkan är stort, allt från forskning på luftföroreningar, arbetsrelaterad exponering till kemikalie- och läkemedelsutveckling. Nuvarande och potentiella kunder finns inom akademin, offentliga institutioner, samt privata företag.

Inhalation Sciences har nischat sig i ett eget segment för tidig läkemedelsutveckling genom precisionsdosering med minimal åtgång av substans. Detta ger säkra resultat i ett tidigt skede som sparar kostnader och utvecklingstid, samtidigt som antalet djurförsök kan reduceras. Detta till skillnad mot konkurrerande företag på marknaden som använder sig av gammal teknologi baserad  på metoder från femtio- och sextiotalet, där substansåtgången är betydligt högre och precision är låg.

Beskrivning av verksamhet

Inhalation Sciences hjälper läkemedelsbolag och CROs att ta fram data för nya substanser i den pre-kliniska fasen, där flertalet olika formuleringar av samma läkemedelskandidat analyseras parallellt för att urskilja den eller de mest lovande som går vidare till in vivo djurexponering.

Inhalation Sciences har utvecklat ett innovativt system, PreciseInhale®, för att generera aerosol, som med precision kan levereras till en rad olika exponeringsmoduler. Två av exponeringsmodulerna är icke-djurbaserade (in vitro), XposeALI®, där lungceller odlas i en miljö som efterliknar förhållandena i lungan och som kan exponeras med aerosol och DissolvIt®, en artificiell lung-blodbarriär för studier av farmakokinetik, dvs hur snabbt en inandad substans tas upp i lungan och tidpunkt när den kan detekteras i blodcirkulationen.

Inhalation Sciences arbetar utifrån ett 3R (Reduce, Replace, Refine) perspektiv för att reducera, ersätta och förfina djurförsök. Med PreciseInhale® exponeras 1 djur i taget och då med full kontroll över djurets inandningsprofil samt över koncentrationen av aerosol. Detta ger en precisionsdosering med hög reproducerbarhet och låga avvikelser, vilket resulterar att endast 3 djur/ grupp är tillräckligt för att generera pålitliga data, till skillnad mot alternativa metoder där 8-20 djur/grupp krävs.

En unik aspekt med PreciseInhale® är den låga förbrukningen av testmaterial. Endast 100 mg av dyrbar substans krävs för en komplett studie. Detta till skillnad mot konventionella metoder där 10-100 g kan behövas.

Inhalation Sciences har i dagsläget installerat system i Asien, USA och Europa och förväntar sig en expansiv ökning av installerade enheter och ökad kontraktsforskning.

Framtid för Inhalation

Vår ambition är att Inhalation Sciences är inom 3 år, en väletablerad aktör inom vetenskaplig instrumentation och uppdragsforskning, och att PreciseInhale® är en vedertagen standard inom inhalationsforskning och läkemedelsutvecklingen, med en marknadsandel mellan 5% och 10% av den globala marknaden. Redan idag har Inhalation Sciences tecknat kontrakt med distributörer för att vidga internationella säljkanaler och inom tre år kommer företaget att ha en starkare internationell närvaro och möjligen ha en egen direkt säljorganisation i USA.

Under detta år, 2021, planerar Inhalation Sciences att påbörja kliniska studier med avsikt att utvärdera PreciseInhale® för human exponering, så kallad FIM (First In Man) kliniska tester. Genom att ta detta steg öppnas helt nya användningsområden och ett nytt marknadssegment för denna teknik. Genom att erbjuda full kontroll över dosering kan mer säkra exponeringar och data erhållas vid de första testerna på människa. En annan viktig aspekt är att tekniken kan användas för att leverera aerosol till specifika områden i lungan, vilket kan ge värdefull information var ex. en drog skall levereras för bästa effekt, information som kan användas till hur nya droger formuleras.

P H1 H2

Ordlista

Inhalation = inandning

In vivo = försök på levande djur

In vitro = försök i provrör på ex. celler eller vävnad

Aerosol = Små partiklar finfördelade i en gas, ex i luft

P H1 H2