torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
GPX Medical

Om GPX Medical

GPX Medical utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn för att direkt larma vid komplikationer, istället för att som det ofta är idag, först upptäcka komplikationer när barnet blivit mycket sjukt. Omedelbar upptäckt av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. GPX Medical har ett starkt kliniskt stöd för sin innovation som fyller ett hål i dagens vård.

Bolagets patenterade teknologi är baserad på en spektroskopisk metod som utvecklats vid avdelningen för atomfysik vid Lunds universitet. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är sedan 2020 helt fristående och noterat på NASDAQ First North Growth Market.

P H1 H2

Mer om bolaget

Branschbeskrivning

Varje år föds cirka 15 miljoner barn för tidigt, det vill säga före graviditetsvecka 37. Detta motsvarar en andel på cirka 10 procent av alla födslar. För tidigt födda barn är extremt utsatta och behöver ofta avancerad neonatal intensivvård för att överleva. För tidig födsel är globalt sett den största orsaken till småbarnsdöd och den andra största dödsorsaken för barn, eller lunginflammation. Idag kan de för tidigt födda barnens liv räddas med aktiv neonatalvård från vecka 23 (varierar något mellan länder), men en stor andel av dessa barn får grava funktionsnedsättningar.

En av de vanligaste orsakerna till behovet av neonatalvård hos de för tidigt födda spädbarnen är relaterad till andningen, då lungorna ännu inte är färdigutvecklade. Upp till 80 procent av extremt för tidigt födda barn lider av respirationssvikt (RDS). Idag består neonatalvården av att vårdpersonalen övervakar barnen visuellt och med hjälp av underlag från lungröntgen, blodprover, syremättnadsmätning och EKG.

Beskrivning av GPX verksamhet

NEOLA®, NEOnatal Lung Analyser, är GPX Medicals produkt, som kommer att användas för att kontinuerligt övervaka volymförändringar och syrgaskoncentration i lungan hos för tidigt födda barn. Produkten kommer att vara revolutionerande, då den förbättrar intensivvården av neonatala barn genom att den upptäcker och larmar omedelbart vid förändringar av dessa parametrar.  Därmed kan tillstånd såsom exempelvis lungkollaps upptäckas i realtid och barnen kan få omgående hjälp vilket ökar deras chans till överlevnad och få ett bättre lit utan allvarliga funktionsnedsättningar.

Den nuvarande produktprototypen har framtagits i nära samarbete med neonatologer och neonatalsjuksköterskor och har använts vid forskningsstudier, både med vävnadsfantomer, på nyfödda spädbarn och i prekliniska studier.

GPX Medical verkar på en marknad som är i tillväxt då allt fler barn föds för tidigt och antalet neonatalkliniker växer. NEOLA® kommer att introduceras på den globala marknaden för andningsutrustning inriktad på neonatal intensivvård, vilken var värderat till 1,5 miljarder USD 2017. Marknaden beräknas expandera med en genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) på 5% från 2018 till 2026 för att nå 2,5 miljarder USD år 2026.

GPX Medicals målsättning är att validera NEOLA® under 2022 och lansera den första versionen av NEOLA® under 2023. GPX Medicals bedömning är att det tar cirka tre år från kommersiell lansering till marknadsetablering och en tioprocentig marknadspenetration.

Bolagets affärsmodell står på två pelare:

  1. Försäljning av Bolagets produkt NEOLA® till sjukhus, tillsammans med engångsartiklar och serviceåtagande, via distributörer.
  2. Extern licensering av GPX Medicals teknologi till medicintekniska industribolag för integrering i produkter såsom neonatal-ventilatorer.

Var är GPX Medical om 3 år?

Om 3 år så har GPX Medical CE-märkt och FDA godkänt NEOLA® och lanserat systemet kommersiellt på den europeiska och amerikanska marknaden. GPX Medical har börjat förbättra vården av för tidigt födda barn.

P H1 H2

Ordlista

Respirationssvikt (RDS) – Respirationssvikt (RDS) är ett akut lungtillstånd som i regel uppstår under barnets första 36 timmar. Det orsakas av bristen på surfaktant, ett ytaktivt ämne utsöndrat av lungcellerna och som möjliggör att lungorna kan expandera och sammandras, vilket leder till att alveolerna hålls öppna och kan ta upp syre respektive avge koldioxid. Detta ytaktiva medel börjar vanligtvis produceras omkring vecka 26 i graviditeten och når gradvis sin fulla nivå efter vecka 37. Mängden ytaktivt medel i alveolerna ökar successivt under graviditeten, och därför korrelerar förekomsten av respirationssvikt med graviditetstid.

P H1 H2