torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Gasporox

Om Gasporox

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Inom läkemedelsindustrin är kraven höga på inspektion och här är Gasporox idag en av de ledande aktörerna inom headspaceanalys för främst vialtestning. Idag har Gasporox ett exklusivt avtal med en stor aktör i Europa som årligen köper sensorer i volym. Exklusiviteten ska sägas upp och Gasporox ska satsa på att bearbeta marknaden och ha flera nya kunder inom segmentet redo för volymsleveranser från 2021. Vidare ska bolaget satsa på att utveckla labsystem för at-line kontroll av olika läkemedelsförpackningar.

Gasporox roll är att utveckla applikationen funktionsmässigt och den regulatoriska aspekten av sådana system ska hanteras av återförsäljare.

Livsmedel förpackas typiskt med lågsyre eller högsyre samt i koldioxid. Gasporox erbjuder både headspaceanalys av O2 och CO2 samt läcktestning genom läckdetektion av CO2 till livsmedelsindustrin. Kunderna är maskintillverkare inom livsmedelsindustrin och andra företag specialiserade på livsmedelsproduktion och kontroll. Intäkterna genereras genom att maskintillverkarna köper Gasporox produkter och integrerar dessa i sina maskiner. Kunder kan även vara slutanvändare såsom livsmedelsproducenter, vilka köper Gasporox system för at-line kontroll.

Dryckesindustrin består dels av förpackningar med skyddande atmosfär så som juicer, stilla vatten, läsk och vin samt kolsyrade drycker såsom öl, vatten, mousserande vin och läsk. Typiska kvalitetskontroller består av O2, CO2-halt samt tryck i förpackningen. Genom att mäta trycket i flaskor säkerställs förpackningens täthet. Gasporox kunder inom dryckesindustrin är ofta maskintillverkare som har andra typer av inspektionslösningar i sitt sortiment och som vill komplettera med Gasporox oförstörande, effektiva och exakta produkter för olika drycker. Gasporox har utvecklat en färdig modul som underlättar integrationen i maskiner och utvecklar även i samarbete med en dryckespartner.

Beskrivning av verksamhet

Gasporox är verksamt på den globala marknaden för inspektionssystem inom förpackningsindustrin. Bolaget erbjuder lasersensorer av högsta kvalitet till maskintillverkare inom läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin samt kompletta inspektionsystem och instrument för laboratorie och at-line bruk inom respektive marknad.

Gasporox marknad

Utifrån ett globalt perspektiv uppskattas marknaderna ha följande värde:
Marknaden för läkemedelsinspektion uppskattas ha en storlek om 1250 BUSD. För livsmedel är uppskattat marknadsvärde 7 500 BUSD och för dryck 1 550 BUSD. Samtliga segment växer ca 4-7% årligen.

Gasporox produkterbjudande

Gasporox marknadsför idag en bred portfölj av sensorprodukter: Lasersensorer för headspaceanalys genom serien GasSpect, sensorer för läcktestning genom serien LeakSpect samt labinstrument i GPX-serien.

GasSpect består av en serie högklassiga och patenterade sensorlösningar för headspaceanalys baserade på icke-förstörande och snabba tester av förpackningar fyllda med O2, CO2 eller H2O. LeakSpect är en patenterad serie sensorer designade för att på bästa och mest effektiva sätt kontrollera förpackningars integritet och hållbarhet.

GPX-labinstrument är en serie benchtop system för at-line testning av förpackningar och stickprovskontroller. Dessa görs också oförstörande vilket är unikt för branschen. Gasporox satsar på att utveckla fler av dessa instrument för att kunna nå flera olika typer av marknader och slutanvändare.

Intäktsmodell

Gasporox säljer dels sensorer för integrering till maskintillverkare genom långsiktiga samarbetsavtal med försäljning i volym samt genom att sälja instrument genom dels distributörsnätverk men också styckvis till slutanvändare.

Gasporox om 3 år

Gasporox är i en marknadsetableringsfas där Bolaget initialt siktar på etablering på marknaden för läkemedelsinspektion 2020-2021, därefter livsmedelsinspektion 2022-2023 följt av marknaden för dryckesinspektion 2024-2025.

P H1 H2

Ordlista

Skyddande atmosfär: Skyddande atmosfär (Modified Atmosphere Packaging på engelska) är en metod för att förlänga hållbarheten på produkterna genom att använda sig av naturligt förekommande syre, kväve eller koldioxid. Genom att justera nivåerna av dessa gaser i förpackningen kan man säkerställa kvalitén och hållbarheten på produkten vilket ger säkrare produktion.

Laserteknik: Gasporox teknik är baserad på laserspektroskopi. Grunden i tekniken bygger på att alla gaser absorberar ljus på ett unikt sätt vid olika våglängder (färger). Genom att använda lasrar med en våglängd precis vid gasabsorptionen av en specifik gas kan koncentrationen samt trycket av gasen mätas. Gasporox mäter typiskt syrgas, koldioxid och vattenånga. Alla dessa gaser mäts vid olika våglängder och kräver därför olika sensorer beroende av vilken gas som ska analyseras.

Headspace: Utrymmet på exempelvis en flaskhals mellan vätskan och korken där det finns någon gas att kontrollera.

Läcktestning: Metod för att kontrollera tätheten av en förpackning och se om det läcker ut någon gas.

P H1 H2