torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Eurobattery Minerals

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals (Nordic Growth Market: “BAT”) är grunden i värdekedjan för batteriproduktion. Som ett gruvföretag utforskar och utvecklar företaget flera nickel-kobolt-koppar-projekt i Europa för att leverera batterimineraler som är avgörande för den växande marknaden för elbilar.

Bolaget fokuserar på att prospektera och utveckla flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa med målet att förse den växande elbilsbranschen med spårbara och etiskt utvunna mineraler. Grunden för Eurobattery Minerals affärsmodell är ansvarsfull och hållbar gruvdrift. 

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Eurobattery Minerals är verksamma inom gruvbranschen och den stora drivkraften för bolagets verksamhet är elektrifieringen av transportsektorn. Omställningen till el som kraftkälla inom fordons- och transportbranschen fortsätter. Eurobattery Minerals är fast beslutna att vara en viktig del i denna värdekedja och på så sätt bidra till en mer hållbar framtid. En grundläggande del i att skapa ett mer hållbart samhälle, är att minska utsläppen från transport- och bilbranschen. Över hela världen ställer biltillverkare om, från fossila bränslen till el. Och omställningen går snabbt. Man kan kalla det en elektrisk revolution. I takt med omställningen har behovet av bilbatterier exploderat. Enligt olika rapporter kommer behovet av elbilsbatterier att dubblas eller trefaldigas inom de kommande åren vilket i sin tur skapar en helt ny industri. Behovet av batterimineraler som koppar, kobolt, nickel och litium, samt sällsynta jordartsmetaller för komponenter kommer att öka i samma takt som elbilsbranschen.

Med en stor europeisk bilindustri har EU satt ett mål att bli en global ledare inom hållbar batteriproduktion. Detta som en viktig del i att uppnå EU-kommissionens mål om klimatneutralitet 2050. Men idag tillverkas bara två till fyra procent av de bilbatterier som behövs för europeiskt producerade elbilar inom regionen. Stora investeringar genomförs och många batterifabriker är under uppbyggnad.

Beskrivning av verksamhet

Merparten av alla batterimineraler bryts utanför Europa i länder som Kina, Australien och Chile, men även i Kongo där över 60 procent av all väldens kobolt bryts. Ett land där dålig arbetsmiljö och konflikter är vanliga, och där den lokala gruvindustrin i olika rapporter har beskrivits i samma termer som så kallade blodsdiamanter.

För att komma till rätta med dessa utmaningar, och för att säkerställa att batterimineraler som används inom den europeiska bilindustrin utvinns genom hållbar gruvdrift, har EU-kommissionen pekat på att förutsättningarna för utökad regional gruvdrift efter batterimineraler är mycket goda.

En europeisk utvinning av batterimineraler gör det möjligt för bilbranschen att öka transparensen och spårbarheten i hela produktionskedjan. Det kommer också skapa förutsättningar för Europa att kunna bli självförsörjande på dessa nyckelkomponenter. Eurobattery Minerals ska vara en viktig aktör i denna omställning genom att tillhandhålla etiskt utvunna och fullt spårbara batterimineraler från Europa. För Eurobattery innebär det att bedriva en verksamhet som visar både miljöhänsyn och ett socialt ansvar för såväl anställda som för de som lever och verkar i närheten av en gruvverksamhet. På så sätt är företaget grunden i värdekedjan för den elektriska revolutionen.

Var är bolaget om 3 år?

Företaget har idag flera prospekteringsprojekt för batterimineraler ibland annat Sverige, Finland och Spanien och om tre år är företaget i produktion. Eurobattery Minerals projektprocess är indelad i sex steg; prospektering, sammanställning av potentiella tillgångar, utvärdering av tillgångar, studie av genomförbarhet, utveckling och produktion. I de olika stegen har företaget flera pågående och parallella batterimineralprojekt. Omkring sex stycken inom prospektering och borrning och två till tre inom sammanställning av potentiella tillgångar, utvärdering och studie av genomförbarhet som sen omvandlas till utveckling och produktion.

P H1 H2
P H1 H2