torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Energy Save

Om Energy Save

Svenska ES Energy Save Holding AB utvecklar och erbjuder genom sitt europeiska distributionsnätverk kostnadseffektiva, smarta och flexibla produktkoncept baserade på värmepumpsteknik för maximal energieffektivisering inom villa- och fastighetssektorn.

Bolaget har mångårig erfarenhet av att utveckla värmepumpar för den nordiska marknaden, fler än 10 000 fastigheter har ett värmesystem från Energy Save installerat.

P H1 H2

Mer om bolaget

Verksamheten grundades 2009 och erbjöd då produkter för villasegmentet, sedan 2020 erbjuder Bolaget även prefabricerade energilösningar för kommersiella fastigheter, så kallade Plug-in-Moduler, för både permanenta och temporära behov, som till exempel under en fastighets byggnationsfas. Energy Saves patenterade lösning ger stora besparingseffekter, grön miljöprofil samt ett ökat fastighetsvärde.

Beskrivning av bransch

Energisektorn står för den största delen av de globala utsläppen av växthusgaser. Behovet av att ställa om till hållbar energiproduktion är stort och brådskande, om branschen och samhället ska klara av att nå de klimatmål som krävs för att rädda vår planet.

År 2019 fanns det en värmepump i 52 procent av småhusen i Sverige, en ökning med 47 procent jämfört med år 2010. Runt om i Europa väntas samma utveckling ske, när land efter land ställer om för att nå upp till sina klimatmål.

Värmepumpstekniken har många fördelar, det som driver branschen positiva utveckling är framför allt att tekniken ger minskade koldioxidutsläpp och en ökad energieffektivitet, i många länder finns även statliga föreskrifter som är till branschens fördel.

Inom fastighets- och byggbranschen ställs nu höga krav för att nå klimatmålen, det är en bransch som kommer att behöva göra stora förändringar för att minska sina utsläpp, och för att kunna visa på ett aktivt och mätbart hållbarhetsarbete.

Värmepumpsmarknaden i allmänhet, och fastighets­segmentet i synnerhet, bedöms växa, både i Sverige och internationellt. Snabbast växer den teknikdisciplin med luft/vattenvärmepumpar som Bolaget är inriktat mot.

Fortsatt beskrivning av verksamheten

Med en teknik som bygger på förnyelsebar energi, och lösningar som ger miljöförbättringar, kostnadsbesparingar och en grön miljöprofil, så har Energy Save en självklar plats i branschen. Energy Saves lösningar kommer att vara en del av det hållbarhetsarbete som krävs för att nå klimatmålen.

Konventionella lösningar med platsbyggda teknikrum med tillhörande värmepumpar kräver omständlig, tidskrävande och kostsam installation. Där innebär Plug-in-Modulen en betydande effektivisering i och med att hela hantverksprocessen industrialiseras. Energy Save har även tagit fram ett digitalt konfigureringsverktyg som på högst någon dag ger potentiella kunder en färdig kartläggning av en fastighets uppvärmningsbehov och vilka lösningar som krävs för att tillgodose det. Detta ersätter konsultinsatser som tidigare krävt flera veckors arbete och accelererar försäljningsarbetet för Bolagets distributörer och säljpartners betydligt.

Med Energy Saves produkter är det även möjligt för fastighetsägaren att ställa in systemet så att energianvändningen per automatik optimeras, till exempel genom intermittent uppvärmning, val av värmekälla, samt lagring av värme. Systemet ger även ett ökat fastighetsvärde.

Energy Save paketerar skandinavisk spetskompetens och innovativ energiteknik genom prefabricerade energicentraler och levererar energiförsörjning i en Plug-in-Modul. Plug-in-modulerna öppnar en ny marknad för temporära värmepumpinstallationer vilket inte existerar som ett begrepp idag. Energy Save är ensamma om att erbjuda den här typen av lösning på klimatfrågan.

Sverige är idag ledande inom värmepumpsanvändning, och då värmepumpsmarknaden i allmänhet, och fastighetssegmentet i synnerhet, bedöms växa både i Sverige och internationellt är potentialen för Energy Saves lösningar stor.

Energy Saves mål är att inom fokuserade segment alltid vara marknadsledande vid en jämförelse av pris i förhållande till prestanda.

P H1 H2

Ordlista

Luft/Vattenvärmepumpsteknik: En luft/vattenvärmepump tar tillvara den energi som finns i uteluften, och via ett köldmedium förs den energin vidare som vattenburen värme och varmvatten inne i ett hus. Luft/vattenvärme är en förnyelsebar energikälla.

Plug-in-Modul: En komplett energicentral paketerad i en 10-fots-container, redo att ställas på plats och anslutas Plug-and-Play. Arbetet med att ansluta modulen ger ett avbrott på endast en dag i den befintliga fastighetens uppvärmning. Kapacitet 80–720 kW.

Intermittent uppvärmning: En fastighet värms upp när det behövs, och där det behövs. Däremellan har man ingen värme, eller skyddsvärme. Kan handla om allt från en sommarstuga till en kyrka. Uppvärmningssystemet kan vara automatiserat och t ex kopplat till ett bokningssystem.

P H1 H2