torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
ChromoGenics

Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder ett totalt fasadkoncept med smarta fönster. I detta ingår dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp, statiska glas i världsklass och designade solcellsfasader.

Bolagets unika elektrokroma teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Produkterna inom smarta glas bidrar till fastigheters miljöcertifieringar då det behövs mindre uppvärmning och ventilation tack vare att glaset både stoppar värmeinstrålning och är isolerande.

P H1 H2

Mer om bolaget

ChromoGenics marknad

ChromoGenics är ett miljöteknikföretag med fokus på fastighetssektorn. Marknaden för dynamiska glas är i stark tillväxt på en betydande global glasmarknad, främst i USA, Mellanöstern och utvecklade ekonomier i EU och Asien. Tekniken, som möjliggör varierbar genomskinlighet för bländande solljus och värme, erbjuder värdeskapande egenskaper i form av förbättrad fastighetsekonomi genom energieffektivisering, miljövinster och behagligare inomhusklimat. Ökad efterfrågan skapas naturligt genom påverkan från arkitekter och andra byggnadskonstruktörer.

Den aggregerade glasmarknaden beräknas globalt uppgå till över 100 mdr USD och drivs primärt av byggnadsindustrin. Marknaden för dynamiska glas utgör en delmarknad av den totala glasmarknaden och beräknas öka från omkring 3,7 mdr USD år 2018 till omkring 10,0 mdr USD år 2025, motsvarande en tillväxt om cirka 15,2 procent per år.

Nykonstruktion av byggnader med tillhörande investeringar i glas är en naturlig följd av världens ökande befolkning och urbanisering. Men bedömningen är att det även kommer att ske betydande utbyten av traditionella glas till dynamiska, vid ombyggnad av befintliga fastigheter. I förlängningen kan dynamiska glas även användas inom andra områden än byggnader, såsom bilar, bussar, tåg, flygplan, fartyg och arbetsfordon. Glas till fordonsindustrin bedöms kunna utgöra ett betydande delsegment för dynamiska glas.

Konkurrenskraftig teknologi

ConverLight® Dynamic är resultatet av mångårig forskning, utveckling och kvalitetstestning. Bolagets teknologi utgår från elektrokroma skikt som sputtras på plastfilm. Det kan jämföras med etablerad och konkurrerande glasteknologi där sputtring av elektrokroma skikt sker direkt på glas.

ChromoGenics elektrokroma folie kan skäras och formas efter glas av alla sorter och dimensioner, varefter den sedan förses med nödvändiga elektriska ledare och kontakter för slutlig laminering mellan för ändamålet lämpliga glas. Sådan kontaktering och laminering sker idag i ChromoGenics regi vid produktionsanläggningen i Uppsala, varefter laminerat glas distribueras till en isolerglastillverkare och sedan levereras till slutkund.

I bolagets långsiktiga strategi ska elektrokrom folie levereras direkt till olika geografiskt decentraliserade hubbar, antingen på rulle eller skuren i ark, varefter den enheten ombesörjer kontaktering och laminering. Därefter distribueras laminerat glas till en isolerglastillverkare och till slutkund för montering i fastighet. Det minskar tunga transporter av skrymmande glas, vilket även det är positivt för miljön.

Patentportfölj
ChromoGenics har byggt upp en patentportfölj bestående av 18 patentfamiljer som täcker väsentliga material, processer och applikationer, varav det sista patentet löper ut år 2039. Fokus i bolagets IPR-portfölj ligger på applikationer, produktionsmetoder och tekniska lösningar för elektrokroma material och produkter. Inom dessa områden har bolaget merparten av sina patentfamiljer i vilket det sista patentet löper ut år 2036. Övriga patent relaterar till ljus- och klimatstyrning i byggnad i kombination med dynamiska glas, samt till andra dynamiska teknologier.

ChromoGenics avser, inom ramen för den betydande egna maskinkapaciteten och kompetensen inom sputtring, att parallellt med egen produktion bedriva industriell sputtring på kontraktsbasis som underleverantör till externa parter.

P H1 H2

Ordlista

Sputtring – En fysikalisk metod för att tvinga ut atomer ur ett material för att skapa nanotunna ytbeläggningar på ett föremål eller en yta. Metoden innebär att ett strålmål, det ämne man vill deponera som tunnfilm, bombarderas med snabba joner vilket föranleder att atomer och molekyler lossnar från strålmålets yta och hamnar på substratet, det man vill belägga med en film.

Elektrokromism – Ett fenomen i vilket färg eller transparens i ett material förändras när en elektrisk ström/spänning appliceras.

P H1 H2