söndag 16 juni 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Biofrigas

Om Biofrigas

Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat en småskalig produktionsanläggning för flytande biogas, kallad CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera ett etablerat och klimatsmart bränsle, flytande biogas (LBG), även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

P H1 H2

Mer om bolaget

Biofrigas verkar inom branschen för framställning av fossilfria bränslen för i huvudsak tung trafik.

Biofrigas erbjuder en nyckelfärdig uppgraderingsanläggning för produktion av flytande biogas. Flytande biogas (LBG) kan t.ex. användas som fordons- och fartygsbränsle och anläggningens småskalighet gör den lämplig för lantbruk, mindre reningsverk och livsmedelsindustri. Bolagets anläggning erbjuder småskalig produktion av flytande biogas.

Under uppgraderingsprocess och nedkylningsfasen kondenseras gasen till vätska och krymper med minst 600 gånger vilket gör bränslet enklare och mer kostnadseffektivt att hantera, lagra och distribuera. Resultatet blir ett bränsle som med fördel kan användas för att driva tunga fordon som lastbilar, bussar, traktorer, tåg och fartyg. Det är lika effektivt som flytande naturgas (LNG), med den viktiga skillnaden att biogasen är fossilfri och klimatneutral.

Marknadsandel & produkterbjudande jämfört med konkurrenter

För närvarande finns det ingen jämförbar teknik för småskalig tillverkning av flytande biogas. Marknadspotentialen för Biofrigas teknologi och anläggning bedöms som god eftersom det finns en enorm resurs i form av avfallsprodukter från jordbruket som inte utnyttjas. Bolaget uppskattar att det för närvarande finns över 140 000 jordbruk i Europa som producerar tillräckligt med avfall för att uppfylla minimikraven för att säkerställa en effektiv biogasproduktion i CryoSep-anläggningen.

Intäktsmodell

Bolaget säljer produktionsanläggningarna till slutkund och kan även erbjuda finansieringslösningar för investeringen. Underhållsavtal tecknas för löpande drift.

R&D och teknik som lämpar sig väl för branschens utveckling

Förutom att flytande biogas framställs så separeras även koldioxid ut ur den rötgas som kommer från avfall som gödsel och liknande. Koldioxid är en intressant biprodukt då den kan användas till en rad olika applikationer i stället för att släppas ut direkt i atmosfären.

Biofrigas om 3 år

Bolaget planerar internationell expansion till strategiska marknader under kommande treårsperiod och har som målsättning att sälja tio anläggningar under 2023 där man även siktar på att nå en omsättning om cirka 50 MSEK samt nå break-even.

P H1 H2

Ordlista

Flytande Biogas
Flytande Biogas framställs genom rötning av organiskt material som matavfall, slam från reningsverk eller annan biomassa och består i huvudsak av metan samt koldioxid. I en uppgraderingsprocess separeras metanet från koldioxiden och levereras i vätskeform.

Flytande Metan
Flytande metan är ett utmärkt drivmedel för tung fordonstrafik i exempelvis lastbilar och bussar samt sjöfart och 1 kg flytande biogas motsvarar ungefär 1,3 l diesel. Flytande biogas är ett cirkulärt framställt bränsle till skillnad från fossilt diesel och bensin.

P H1 H2