torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Attana

Om Attana

Attana grundades 2002 och erbjuder analytiska instrument och uppdragsforskning för att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel. Baserat på sina patenterade teknologier erbjuder Attana biologisk interaktionskarakterisering i realtid åt biotechbolag, Big Pharma och akademiska aktörer världen över. Dessutom erbjuder bolaget ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg för analys av immunitet mot SARS- CoV-2.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Läkemedelsindustrin investerar årligen nära 1 500 miljarder kronor på forskning och utveckling av nya läkemedel. Läkemedelsbolagen söker därför kontinuerligt efter nya verktyg och processer för att effektivisera sin forskning och utveckling. Den enskilt dyraste och mest komplicerade fasen av läkemedelsutveckling är de kliniska studierna och det råder i dagsläget dessutom en brist på biologiskt relevanta så kallade ”in vitro”-system i den prekliniska fasen. Det medför att läkemedelsbolag idag måste pröva sina läkemedelskandidater antingen på djur eller människor, vilket både är kostsamt och tidskrävande. Av de läkemedelskandidater som går in i kliniska studier är det dessutom endast 1 av 10 som framgångsrikt når marknaden. Det råder alltså ett stort gap mellan den prekliniska och kliniska fasen i läkemedelsutveckling och det finns ett stort behov för att tidigare i processen kunna utvärdera hur ett läkemedel kommer att bete sig i människan.

Detta gap fyller Attana med sina instrument och breda kunskap, och bolagets teknik kan, med exceptionell noggrannhet, simulera och analysera läkemedlens effekt och potentiella biverkningar utan att läkemedlen behöver prövas på vare sig människor eller djur. Bolaget ser på så sätt till att rätt läkemedelskandidater går in i kliniska studier och att fler läkemedel kan nå marknaden samtidigt som läkemedelsbolagen sparar både tid och pengar på att inte låta fel kandidater påbörja kliniska studier.

Verksamhetsbeskrivning

Attana har en lång erfarenhet av att utveckla analytiska instrument för biologisk interaktionskategorisering i realtid. Det första patentet beviljades 2008 och nyligen släppte bolaget sitt senaste instrument, Attana CellTM 250 som har en bättre provhantering och instrumentdrift, samt tre gånger större provkapacitet än föregående version. Teknologin baseras på en kvartskristallmikrovåg (eng. Quartz Crystal Microbalance) med pikogramkänslighet. Denna möjliggör för bolaget att mäta och analysera molekylära interaktioner som om de ägde rum i kroppen (”in vivo”).

Hittills har bolaget tillsammans med sina kunder analyserat över 75 stycken läkemedelskandidater i den prekliniska fasen och för dessa haft en precision på 100% när det kommer till att avgöra vilka kandidater som kommer lyckas i kliniska studier. Av dessa kandidater har alltså samtliga som Attana validerat och som inlett kliniska studier hittills varit framgångsrika. Dessutom har ingen av de kandidater som Attana klassificerat som ej lovande varit framgångsrika i kliniska studier. Bolaget har således haft en precision på 100% i att avgöra huruvida en kandidat framgångsrikt kommer ta sig igenom de kliniska studierna, vilket kan innebära stora besparingar och en bred effektivisering inom läkemedelsindustrin.

Utöver läkemedelsutveckling är bolagets teknik också användbar inom diagnostik. Redan idag erbjuder bolaget Attana Virus AnalyticsTM, AVATM, som används för att analysera och ta fram en mer nyanserad immunitetsprofil mot SARS-CoV-2 än vad befintliga metoder på marknaden kan. I dagsläget arbetar Attana med den regulatoriska processen för att få sina analytiska instrument godkända för användning inom diagnostiska applikationer och på sikt har Attana som avsikt att tillsammans med strategiska samarbetspartners utveckla flera nya diagnostiska applikationer.

Vart befinner sig Attana om 3 år?

Om 3 år utgör Attanas analytiska instrument och uppdragsforskning normen inom läkemedelsutveckling och tillsammans med biotechbolag, Big Pharma och akademiska institutioner ser Attana till att fler och bättre läkemedel når marknaden på ett mer effektivt och billigare sätt. Bolaget har dessutom ett starkt erbjudande inom diagnostisk och tillsammans med strategiska samarbetspartners har Attana utvecklat och lanserat flera diagnostiska applikationer på marknaden. I sin helhet används bolagets teknologi och tjänster världen över och Attana är stora i såväl Europa som i USA och Asien.

P H1 H2

Ordlista

In vivo – när en levande mikroorganism, cell eller biomolekyl studeras i sin normala biologiska kontext (i kroppen)

In vitro – när en levande mikroorganism, cell eller biomolekyl studeras utanför sin normala biologiska kontext (utanför kroppen)

IVD (in vitro diagnostik) – tester, experiment och analyser som görs utanför kroppen för att upptäcka sjukdomar, tillstånd och infektioner

QCM (eng. Quartz Crystal Microbalance) – den teknologi som Attanas analytiska instrument bygger på. Mäter en massvariation per ytenhet genom att mäta frekvensförändringen hos en kvartskristallresonator

P H1 H2