torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Acousort

Om Acousort

AcouSort är ett svenskt innovativt företag som erbjuder produkter och lösningar för att förenkla och förbättra provberedning inom många olika användningsområden – allt från grundläggande medicinsk forskning till beredning av kliniska blodprover för analys. Bolagets kärnteknologi heter akustofluidik och är en kombination av ultraljud och mikrofluidik som möjliggör separation, fraktionering och analys av celler och partiklar från biologiska prover med förbättrad reproducerbarhet och provkvalitet jämfört med andra metoder.

P H1 H2

Mer om bolaget

I dagsläget är felaktig hantering av prover en av de störst bidragande orsakerna till ökande vårdkostnader och onödig tidsåtgång. Nya lösningar som gör det möjligt att automatisera processer som idag är manuella är därför av stort intresse för sjukvården. Att bibehålla en hög provkvalitet är mycket viktigt både för forskare och vårdgivare. Genom att automatisera provhanteringen minimeras antalet manuella hanteringssteg som kan skada provets integritet. Det gör att testerna blir mer förutsägbara och välkontrollerade vilket ger stabila resultat som går att lita på.

AcouSort kan med sina OEM-produkter (Original Equipment Manufacturer-produkter) möjliggöra automatisering och integrering av provberedning för life science-företag och diagnostikmarknaden och därmed bidra till utvecklingen av nya innovativa patientnära tester.

Affärsmodell/branchinformation

AcouSorts affärsmodell baseras på försäljning av OEM-komponenter till life science-företag och diagnostiktillverkare där bolagets världsunika teknologi möjliggör integrerad provhantering för flera olika tillämpningar, bland annat inom patientnära testning. Marknaden för patientnära testning (Point-of-Care, POC) har växt snabbt under de senaste åren och förutspås fortsätta växa kraftigt. Varje år tas inom primärvården blodprover från mer än hälften av alla svenskar för att fastställa diagnos eller förutsäga risk för sjukdom (Läkartidningen, 14/2019). Dessa tester kräver oftast någon form av behandling av provet, en process som med dagens teknologi är tidskrävande och kostsam. Inom detta område kan AcouSorts teknologi bidra väsentligt genom att öppna upp möjligheten för fler och snabbare tester i en patientnära miljö. Patientnära testning, ett aktuellt begrepp inom vården, decentraliserar analysprocessen av laboratorietester och diagnos kan ställas i nära anslutning till patientens läkarbesök, vilket därmed effektiviserar sjukvården och räddar liv.

Kärnan i AcouSorts långsiktiga strategi är att utveckla och kommersialisera OEM-komponenter (Original Equipment Manufacturer) för integrerad provberedning, inledningsvis med komponenten AcouPlasmaOptical. OEM-produkterna kommer att integreras i analytiska och diagnostiska system för att tillhandahålla automatisk provberedning. Kundbasen för OEM-komponenterna är instrumenttillverkare inom life science-industrin.

AcouSort strategi

AcouSorts uppdrag är att leda och driva utvecklingen och införandet av en ny standard för klinisk forskning, diagnostik och behandling genom att tillhandahålla överlägsna automatiserade provberedningslösningar som radikalt förändrar hur vården utförs idag och tar bort de flaskhalsar som stoppar utvecklingen av framtidens förbättrade sjukvårdsstandard. Detta gör bolaget genom att

    • Stödja upptäckt av nya biomarkörer och utveckling av nya diagnostiska metoder för att snabbt kunna hjälpa kritiskt sjuka patienter
    • Möjliggöra en betydande ökning av antalet patientnära tester blir tillgängliga för sjukvården
    • Ligga i framkant i utvecklingen av akustofluidik genom externa samarbeten och interna FoU-aktiviteter för att stödja bolagets vision
    • Arbeta för att bli den ledande leverantören av akustofluidik-baserade provberedningslösningar för hälso- och sjukvårdsmarknaden

Med tiden räknar AcouSort med att kunna utöka portföljen av OEM-komponenter för att täcka ytterligare applikationer inom klinisk analys av biologiska prover. Bolaget förväntar sig att framtida OEM-komponenter kommer att möjliggöra utveckling av nya kliniska tester som kräver fysisk tillgång till blodplasma eller andra blodfraktioner.

P H1 H2
P H1 H2