torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Acosense

Om Acosense

Acosense erbjuder kunder inom processindustrin smarta lösningar för vätske- och processanalys vilket möjliggör processoptimering med minimal påverkan på den dagliga verksamheten. Acosense erbjudande består av egenutvecklad mjukvara för vätskeanalys som säljs tillsammans med hårdvara för inhämtning av information. Nuvarande kundbas finns framför allt inom papper- och massaindustrin samt inom annan processindustri.

P H1 H2

Mer om bolaget

Acosense unika mätmetod använder sig av ljud för att analysera vätskor och processavsnitt – kontinuerligt och i realtid. Samtliga komponenter installeras på utsidan av rör och tankar vilket innebär att instrumentet är helt ingreppsfritt och kan installeras helt utan ingrepp. Tekniken är enkel, flexibel och öppnar upp för helt nya möjligheter att kontinuerligt se, följa och effektivisera processer i industrin.

Idag arbetar Acosense främst mot processindustrier så som papper- och massa och petrokemi – industrier där efterfrågan på tekniska innovationer som bidrar till högre effektivitet och lägre kostnader är hög.  Branschen har under en tid fått uppleva utmaningar i form av prisfluktuationer, ökad konkurrens samt sjuknade marginaler varpå bruken blivit alltmer aktiva i översynen av sin processmiljö samt hur de genom optimering av processerna kan minska sina kostnader. Med Acosense mätinstrument kan operatörerna säkerställa en optimal råvarusammansättning under varje steg i förädlingsprocessen och bruken kan genom detta bland annat undvika överdosering av dyra kemikalier.

Utöver bolagets fokusmarknad, papper- och massaindustrin, jobbar Acosense även mot petrokemi- samt livsmedelsindustrin. Under november 2019 erhöll Acosense instrument en ATEX-klassificering vilket möjliggjort för Acosense att installera instrument hos kunder som verkar i en explosiv miljö. Utöver nyss nämnda marknader ser Acosense även stor framtida potential inom livsmedelsindustrin där flera applikationer har verifierats rent teknisk.

Acosense instrument återfinns idag vid industrier inom Europa, Asien samt Sydamerika.

Tekniken

Acosense främsta värden synliggörs under installations- och servicestadiet. Konventionell mätteknik kräver driftstopp för installation och vidare hantering men givet Acosense icke-invasiva lösning kan montörer arbeta med instrumentet under full drift. Stopp i processen är förknippade med höga kostnader och vill därför undvikas. Med Acosense teknologi ges möjlighet till kontinuerlig och oavbruten drift där installation och service kan ske löpande under hela processcykeln.

Affärsmodell

Acosense affärsmodell är tvådelad och ger kunden möjlighet att antingen hyra eller köpa instrumenten. För analys av vätskans egenskaper har Acosense utvecklat en egen mjukvara som är anpassad till olika vätskor och förutsättningar. Mjukvaran säljs som en del av instrumentet alternativt licensieras ut till kunden separat.

Acosense teknologi är innovativ och fortsatt relativt ny på marknaden. Inom branscher som papper- och massaindustrin skapar en flexibel affärsmodell med hyresalternativ möjligheten att utvärdera produkten och därefter ingå ett längre avtal alternativt köpa instrumentet och licensiera mjukvaran.

Acosense 2024

2024 har Acosense etablerat en position som en ledande aktör för mätteknik inom papper och massa. Acosense har också fortsatt att expandera inom Europa och Sydamerika samtidigt som relationer etablerats med flertalet kunder i Nordamerika. Utöver papper och massa har flera instrument installerats inom den petrokemiska industrin och arbete med etablering inom livsmedelsindustrin har påbörjats. Genom nära kundkontakter och fortsatt produktutveckling har Acosense teknologi fortsatt att utvecklas för att fortsatt ligga i framkant av intelligenta vätskeanalyser.

P H1 H2

Ordlista

ATEX (Atmosphére Explosible) innebär explosiv atmosfär. ATEX-klassningen används för att klassificera utrustningar som kan tänkas användas i explosionsfarliga miljöer.

Petrokemi är en avdelning inom den industriella kemin, som sysslar med raffineringen av petroleum och naturgas samt deras sidoprodukter.

P H1 H2