Årsredovisning – Läsa och tolka balans- och resultaträkning

Vi tar en närmare titt på årsredovisningen som dokument, och de viktigaste beståndsdelarna som en analytiker och investerare bör hålla koll på.
2020-10-06

En årsredovisning är ett dokument som varje publikt noterat bolag måste publicera offentligt. Den innehåller information som alla har rätt att ta del av, såväl befintliga ägare som potentiella ägare.

Årsredovisningen ger mycket viktig information om hur bolaget går, policy och hållbarhetsinformation.

Som analytiker eller investerare är vi mest intresserade av siffrorna och utvecklingen.


De olika delarna

Förvaltningsberättelse

Vad sysslar bolaget med, vilka är riskerna, vem är VD och vilka marknader är mest intressanta för bolaget. Även om du kan bolaget sedan tidigare kan förvaltningsberättelsen ge väldigt mycket information. Framförallt är det intressant att läsa om riskerna som bolaget själva tar upp. Förvaltningsberättelsen dyker upp i mitten av årsredovisningen. Det är inte samma som VD-ordet.

Sifferdelarna

  1. Resultaträkning

  2. Balansräkning

  3. Kassaflöde

Resultaträkningen står för inputen till balansräkningen. I resultaträkningen ser vi tydligt vad bolaget säljer för, hur mycket de får in, samt vilka kostnader de har, alltså vad de betalar ut. I resultaträkningen framgår tydligt vilket resultat bolaget levererat.

Dessa siffror flyttas sedan över till balansräkningen för att sammanställa bolagets finansiella ställning.

Balansräkningen är bolaget i siffror. Vi ser tydligt vad bolaget består av siffermässigt när det kommer till tillgångar i forma av varulager, omsättningstillgångar, anläggningstillgångar m.m. Därefter ser vi hur dessa tillgångar är finansierade.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Balansräkning

1. Tillgångar och

2. Skulder & Eget Kapital

Därför är balansräkningen uppdelad i två delar: 1. Tillgångar & 2. Skulder & Eget Kapital. Dessa två delar ska alltid gå jämt ut, alltså väga exakt lika. Detta för att matcha samtliga tillgångar med skulder och eget kapital, för att visa hur tillgångarna är finansierade.

I balansräkningen hittar vi väldigt mycket intressant information. T.ex. kan vi snabbt bedöma risken med bolaget, hur belånat det är i relation till hur mycket eget kapital som finns tillgängligt.

Vi ser också relationen mellan t.ex. omsättningstillgångar och anläggningstillgångar, och kan bedöma huruvida bolaget har möjlighet att snabbt frigöra kapital om ett akut behov för det skulle uppstå.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar hur pengaflödet i bolaget sett ut under året som gått. Här visar bolaget om varifrån de fått in pengarna, antingen via kredit eller försäljning, samt om de fokuserat på investeringar, utdelningar eller vart pengarna sedan hamnat.

Man pratar ofta om betalningsströmmar när det kommer till kassaflödesanalysen, då denna del av den fundamentala analysen visar just hur kapital strömmar in och ut ur bolaget.

Fundamentala Analysens beståndsdelar

Vi har tidigare skrivit om Fundamental Analys och de olika beståndsdelarna som ingår i den klassiska fundamentala analysen. Där i finns Strategisk Analys, Redovisningsanalys och Finansiell Analys. Att tolka och förstå en årsredovisning är en stor del av helhetsarbetet, men öppnar främst för att djupare bygga vidare på redovisningsanalysen och finansiella analysen. 

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse är något som måste ingå i en årsredovisning för ett publikt aktiebolag. Det innebär att en auktoriserad revisor sett över siffrorna och godkänt dem, och därmed bekräftar att allt i årsredovisningen stämmer siffermässigt. Den ger oss egentligen ingen ny information, men däremot bekräftar det att allt stämmer och gjorts rätt och riktigt.

Avskrivningar

Värt att ha i beaktning här är att bokföring medför stort svängutrymme i t.ex. avskrivningar av maskiners värde. Detta ska ske i enlighet med diverse fastställda principer, som ska se till att bokföringen är korrekt i relation till verkligheten. Som exempel kan vi se kontinuitetsprincipen, som innebär att man enkelt ska kunna koppla de olika årens balansräkningar samman med varandra.

Detta sker genom att den utgående balansen i balansräkningen från år 1 sätts in som ingående balans i nästföljande balansräkning. Än mer viktigt blir funktionen av en auktoriserad revisor som godkänner årsredovisningen när vi ser över avskrivningar, då dessa kan göras över olika lång period, och då spegla ett mer eller mindre sant värde av t.ex. maskiner.

Här blir det avgörande att vi kan bedöma årsredovisningen som pålitlig genom att säkerställa att den godkänts av en extern part.

Trendföljande och Teknisk Analys som substitut

Somliga hävdar att fundamental analys är poänglöst, och att all viktig information finns att tillgå i prisrörelserna med volymen.  Läs gärna våra artiklar om teknisk analys för att få en bild av hur olika grafmönster kan spegla antingen utförsäljning eller ackumulering. Många tekniska analytiker gör gällande att vi genom att studera priset kan bedöma om köparna eller säljarna styr priset, och då pålitligheten i aktiens styrka.

Genom att lita på marknaden som vägvisare, kan vi därigenom hävda att bolagets utveckling är antingen positiv eller negativ, utan att använda oss av fundamental analys.

Mer om teknisk analys och trendföljande strategi går att läsa i Michael Covels Trend Following.

Vi tar ingen ställning i detta, utan poängterar det mer som ett faktum att det finns olika led när det kommer till värdering av bolag och aktier.

mer om ämnet