Fundamental Analys Introduktion – Strategisk, Redovisnings- och finansiell analys

Vid värdering av en aktie används olika metoder och delar av Fundamental Analys.
2020-09-25

Vid värdering av en aktie används olika metoder och delar av Fundamental Analys. Genom att använda sig av just fundamental analys, kan en analytiker väga in flertalet variabler för bilda sig en uppfattning om prissättningen av en aktie.

Man väger med fundamental analys in faktorer som substansvärde, nyckeltal i förhållande till branschkollegor och strategisk analys av bransch, potentiell branschutveckling och konkurrenter.

Fundamental Analys innehåller flera delar, och har flera fokusområden. Man kan specialisera sig på enskilda delar av den fundamentala analysen, eller försöka bilda sig en helhetsuppfattning om såväl siffror som strategisk analys.

Aktier som värderas med fundamental analys, värderas oftast på längre sikt. Klassiska värdeinvesterare som Warren Buffet, som med fokus på substansvärde värderar bolag, gör sina analyser och därefter köp på väldigt lång sikt. En uppfattning om att ett bolag fundamentalt sett är undervärderat, gör inte att det på kort sikt ska justeras prismässigt.

Den fundamentala analysens olika beståndsdelar består av strategisk analys, redovisningsanalys och finansiell analys. Nedan kommer vi kortfattat att sammanfatta dessa.

Strategisk Analys

Syftar till att identifiera faktorer som i huvudsak påverkar företagets vinst, dvs. vinstdrivare eller framgångsfaktorer. Den strategiska analysen ska också lyfta fram de risker som hotar företagets verksamhet. Det innefattar också branschanalys, och undersökning av konkurrenter, möjligheter att ta marknadsandelar eller bli av med dem.

Strategisk Analys är den första delen av fundamental analys, detta då denna del av den sammansatta analysen hjälper analytikern att välja fokusområden. I ett senare skede av den fundamentala anlysen blir nyckeltal relevant att titta på. Genom att ha gjort en gedigen strategisk analys, blir det mer uppenbart vilka nyckeltal som är mest relevanta för just det analyserade företaget, och bör fokuseras extra på.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Redovisningsanalys

Redovisningens syfte är att mäta och rapportera de ekonomiska konsekvenserna av företagets verksamhet under en given period. Redovisningsanalysen går alltså ut på att bedöma rimligheten i de presenterade resultaten. Analytikern är ute efter att säkerställa att det som går att laborera med siffermässigt, inte har justerats, utan att siffrorna representerar verkligheten. Här är det intressant att titta på avskrivningar och noggrant studera trender i balansräkningen från år till år.

Finansiell Analys

Målet med den finansiella analysen är att på basis av finansiell information utvärdera företagets historiska finansiella utveckling.  Målsättningen här är att genom analys av dåtiden, försöka spå framtiden. Vi vill alltså prognostisera framtida finansiella resultat genom att utgöra trender i finansiella historien. Med hjälp av nyckeltal kan vi bedöma aktiers värdering i jämförelse till branschkollegor och mäta mot historiska snitt. Utifrån dessa mått kan vi bedöma rimlighet i värderingen och prognostisera utveckling. Detta givetvis med stöd i strategisk- och redovisningsanalys.

Prognos/proforma

Som ett resultat av dessa tre inledande steg kan en prognos eller proforma formas. Proformamodeller innebär att man utifrån grundläggande redovisningsprinciper konstruerar prognostiserade resultat- och balansräkningar. Detta används främst vid diskonteringsmodeller, där man försöker bedöma framtida betalningsströmmar. Detta appliceras vid bland annat kreditvärdering, finansiell planering, utvärdering av strategiska beslut m.m.

Vi rekommenderar ytterligare läsning i Företagsvärdering med Fundamental Analys