Handla råvaror – Guld

Guld är en av världens mest handlade råvaror och handlas ofta som hedge mot inflation och som säkerhet mot börsnedgång.
2020-02-04

Guld är den tillgång som drar till sig den bredaste variationen av intresse. Från de som vill diversifiera sina portföljer och hedga mot aktierisk, till de som tror att världen kommer gå under och att alla valutor skall bli obsoleta. Guld används också som smycken och har ett väldigt stort värde för handel.


Genom historien har guld används som en valuta, eller använts för att backa upp värdet på pappersvalutor. Till exempel håller många centralbanker en stor mängd guld som reserv, och under en lång tid av 1900-talet var flera valutor kopplade till dollarn som i sig var direkt kopplad till guldpriset under Bretton-Woods-avtalet.

Då såg man till att hålla valutakursförändringarna stabila och att man fick lika mycket värde för sina pengar vart än man rörde sig inom systemet. Systemet var intakt 1941-1972. Sedan 1972 har valutorna flutit fritt och har öppnat för stor spekulation. Bland annat utnyttjades detta av George Soros som framgångsrikt spekulerade i pundet, men även många andra har spekulerat i valutor.

Sedan 1972 har guldpriset gått från $43 till omkring $1900 idag, detta mycket till anledning av ökad efterfrågan men också på grund av inflation som gjort att priset på många tillgångar gått upp avsevärt under de senaste 50 åren.

I övrigt finns det flertalet faktorer som påverkar guldpriset:

  • Utbud och efterfrågan
  • Centralbankers agerande
  • Ekonomisk data
  • Efterfrågan på finansiella instrument som är kopplade till guld

Precis som för alla valutor påverkas guldpriset av hur många köpare kontra säljare det finns på marknaden. Få säljare men många köpare innebär att man måste tävla om att köpa guld och den som betalar mest får handla. Tvärtemot genererar för många säljare ett lägre pris.

Estimat pekar på att guldproduktionen har ökat med 3x årligen sedan 1970-talet medan efterfrågan har fyrdubblats. Det i sig blir ytterligare en faktor som påverkar guldprisets uppgång.

När det skakar i länder som har stor guldproduktion påverkar det utbudet och kan snedvrida priset. Samtidigt påverkar även nya stora fyndet priset, men då åt andra hållet.

Oljepriset har en stark påverkan på guldpriset, då dyr olja gör det dyrare att producera guld vilket i sin tur gör att produktionen minskar givet att priset inte stiger eftersom det annars blir svårt att motivera produktion.

Som med alla råvaror påverkas priset av priset, eftersom incitamentet för att producera påverkas och styrs av priset, blir det snabbt en effektiv och självreglerande marknad.

När det kommer till centralbankers agerande styrs guldpriset i mycket av om pengar trycks och om policy är att försöka skapa inflation eller stimulera tillväxt. Guldpriset är en bra hedge mot inflation då guldet behåller sitt riktiga värde gentemot pengar, och blir därför mångas säkra hamn i tider av osäkerhet.


Centralbanker håller också väldigt stora reserver guld vilket gör att de enkelt kan påverka priset om de börjar släppa ut dessa reserver på marknaden.

Guld är dock komplicerat att handla och förvara, då det är väldigt värdefullt är stöldrisken stor och förvaringkostnaderna blir därför dyra. Vill man bara äga guld i spekulativt syfte finns flertalet ETF:er att handla. Man kan också spekulera i guld genom så kallade CFD-produkter som är länkade till guldpriset.

Genom att handla i spekulativa produkter tar man del av förändringarna i guldpriset, och kan hedga sig mot inflation, utan att behöva betala förvarings- och transportkostnader.

Aktieskolan.se har skrivit mer om hur du kan köpa och investera i guld på olika sätt.