Firefly – Brandskyddslösningar baserade på egenutvecklade produkter och tjänster

Firefly har goda möjligheter att gynnas framåt av strukturella trender med fokus mot brandsäkerhet inom främst industrin.
2020-11-19

Firefly är en global aktör som erbjuder brandskyddslösningar baserade på egenutvecklade produkter och tjänster. Bolaget har två affärsområden; industriapplikationer och infrasystem varpå den förstnämnda utgör mer än 95% av bolagets försäljning, varför denna artikel kommer fokusera på detta område.

Industriapplikationer

Affärsområdet industriapplikationer riktar sig mot industriella processer för att minimera risken med brand eller dammexplosioner. Fireflysystem består av detektering, släckning samt enheter för kontroll och övervakning av processerna.

De största kunderna utgörs av ägare till industrianläggningar och maskintillverkare och försäljningen sker både via distributörer men även direkt till slutkund.

Diversifierad försäljning

Området står för en diversifierad försäljning både i termer av olika tillämpningsområden men också i termer av olika marknader där försäljning sker. Vidare är inte Firefly beroende av någon enskild kund utan de tio största kunderna står tillsammans för omkring 30% av omsättningen.

Systemen och komponenterna är tillämpbara inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle och värmekraftverk. Ett område som uppvisat en fin tillväxt och som sannolikt kommer fortsätta växa är brandskyddssystem för cirkulära processer och processer inom förnyelsebar energi.

Kunderna stannar länge

Kunder tenderar att stanna hos Firefly i 15 år eller längre, detta skapar ett stort utrymme för försäljning på eftermarknaden genom service, underhåll, utbildning och reservdelar. Denna del stod för 30% av försäljningen under 2019.

Eftermarknad

Under 2020 har försäljningen på eftermarknaden ofrånkomligen påverkats negativt av de reserestriktioner som präglat de första 9 månaderna. Dessutom har investeringsbeslut från många kunder, och då i synnerhet kunder inom energisektor, skjutits upp, som en konsekvens av ovissheten som har rådit.

Strukturella trender som gynnar Firefly

Men vid sidan av de temporära utmaningar som uppstått som en konsekvens av pandemin så gynnas Firelfy av ett antal tydliga och strukturella trender:

  • Marknader som traditionellt sett behandlat risken för människor i produktion mer lättvindigt börjar mer och mer anamma utökad säkerhet.
  • Den ökade automatiseringen i produktionen leder till högre produktionstakt men det gör också att produktionsbortfallet och den ekonomiska kostnaden vid en eventuell brand eller explosion blir förödande.
  • En trend med ökade kravställningar på säkerhet och certifieringar från både myndigheter och försäkringsbolag skapar en underliggande efterfrågan på Firefly’s system och komponenter.
  • Det är dyrt och tidskrävande att erhålla nödvändiga certifieringar vilket skapar inträdesbarriärer för nya aktörer. Här gynnas Firefly med sina patenterade och rikligt certifierade produkter och system.

Stärkt försäljningsorganisation

Utöver dessa underliggande trender har bolaget även arbetat aktivt med att stärka försäljningsorganisationen och upprätthålla en lönsam tillväxt, detta bekräftas av Firefly’s starka finansiella resultat de senaste 9 månaderna.

Resultaten måste givetvis sättas in i kontexten av de enorma utmaningar och den minskade efterfrågan inom vissa segment som uppstått på grund av Covid.

Dessa utmaningar till trots så lyckades Firefly under de första 9 månaderna av 2020 öka sin omsättningen med 4% och sin vinst per aktie med 30% till 2,09kr. Under den senaste kvartalsrapporten levererade bolaget en 24-procentig omsättningstillväxt och en 68-procentig vinsttillväxt.

Orderingången under Q3 kom dock in lägre och minskade med 23%, samtidigt kommenterade Vdn att de sett en viss ökad efterfrågan under början av Q4. Det är därför väldigt svårt att uttala sig om bolagets försäljning i närtid, mycket hänger naturligtvis på hur omfattande restriktioner vi kommer se den kommande tiden.

Uppdämd efterfrågan

I ljuset av de tidigare nämnda strukturella trender som gynnar Firelfly blir det däremot lätt att stämma in i Vdns bedömning om att det finns en uppdämd efterfrågan som kommer gynna Firefly när vi kan återgå till ett normalläge. De senaste vaccinnyheterna talar för att ett sådant normalläge inte låter sig dröja alltför länge.

Tillväxtpotential

Firefly kan växa både genom nya kunder på nya marknader men också genom att öka sitt eftermarknadssälj på befintliga kunder.

Värdering P/E-tal

I dagsläget värderas aktien till ett P/E tal om 16.5, räknat på de senaste 4 kvartalen. Allt annat lika är inte det en ansträngd värdering för ett bolag med en underliggande historisk tillväxt. Här ser vi utrymme för fortsatt vinsttillväxt och om en sådan uppnås ser vi även utrymme för multipelexpansion.

Stark balansräkning

Slutligen ser vi det som positivt att bolaget har en förhållandevis stark balansräkning. Dessutom gillar vi skin in the game och noterar därför att bolagets styrelseordförande äger drygt 2.2 miljoner aktier eller 37% av Firefly, där han senast ökade på med nya aktier under september. Men även Vdn äger lite drygt 79k aktier.

Aktiens utveckling

På veckografen ser vi hur aktien återhämtat hela prisnedgången som skedde under Corona. Vidare ser vi hur rapportveckan togs emot väl med stigande pris på hög volym som pilarna indikerar. Kursen befinner sig för närvarande ovanför EMA10 och ligger endast 6.8% ifrån en all time high notering.