Anläggningstillgångar

En anläggningstillgång är en tillgång som är ämnad att användas för stadigvarande bruk eller innehas.
2019-11-09

En anläggningstillgång är en tillgång som är ämnad att användas för stadigvarande bruk eller innehas. Det betyder att de är ämnade att bestå i bolaget under en längre tid. Man delar in anläggningstillgångar i tre typer av tillgångar, materiella anläggningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar.

Immateriella tillgångar är icke fysiska tillgångar, som t.ex. patent, varumärken och kostnader för forskning.

Materiella tillgångar är t.ex. maskiner, inventarier, mark och byggnader.

Finansiella tillgångar är placeringar som aktier, fordringar och värdepapper.