Signatur fastigheter – Genomför riktad nyemission

Signatur fastigheter AB meddelar under tisdagen att de genomfört en riktad nyemission av aktier, och tillförs därigenom 106 MSEK.
2021-06-15

Signatur Fastigheter AB är verksamma inom fastighetssektorn. Inom koncernen återfinns ett fokus mot förvärv och utveckling av fastighetsbestånd, huvudsakligen bestående av bostads- och samhällsfastigheter. Verksamheten är särskilt inriktad mot renovering och förnyelser av äldre fastigheter. Fastigheterna är belägna i tillväxtområden, med störst närvaro inom den nordiska marknaden.

Befintliga såväl som nya ägare

Under tisdagen meddelar bolaget att de genomför en riktad nyemssion av aktier, och tillförs därigenom 106 MSEK, vilket motsvarar 5 900 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 18 SEK per aktie. Nyemissionen riktades till svenska professionella och institutionella investerare, såväl befintliga som nya ägare. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt var att genomföra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning, samt diversifiera bolagets ägarbas. Nyemissionen medför utspädning för befintliga aktieägare om 16,9 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter nyemissionen. Antalet aktier ökar från 29 078 468 till 34 978 468.