Micropos – med inriktning på förbättrad strålbehandling

Micropos produkter är utvecklade för att öka precisionen i strålningen för att därmed kunna minska antalet strålningstillfällen.
2020-10-27

Micropos Medical är ett medtech bolag med inriktning på strålbehandling. Bolagets produkter är utvecklade för att öka precisionen i strålningen för att därmed kunna minska antalet strålningstillfällen.

RayPilot

Bolaget har genom flera års arbete certifierat och fått ut sin produkt RayPilot® på marknaden. RayPilot® är ett elektromagnetiskt positioneringssystem som möjliggör att genom hög precision kontinuerligt kunna följa rörelsen av cancertumörer för att säkerställa att strålningen sker på rätt plats.

Tumörens exakta position

Micropos beskriver RayPilot® som ett GPS-system där tumörens exakta position uppges i realtid. Den ökade precisionen möjliggör så kallad hypofraktionering, alltså där färre strålningstillfällen äger rum men stråldosen blir högre.

Systemet består av tre delkomponenter, en sändare som placeras i tumörområdet, en mottagare och en mjukvara som visar sändarens position och rörelse.

Behandling av prostatacancer

Även om bolaget kommunicerat ut att deras ambition är att bredda användningsområdet så har fokus hittills framförallt legat på behandling av prostatacancer. Idag strålbehandlas en patient med prostatacancer omkring 40 gånger, medan RayPilot® kan få ned strålningstillfällena till omkring fem.

Problemet med dagens strålbehandling av prostatacancer är att tumören kan förflytta sig marginellt, under och mellan behandlingstillfällena, vilket ökar risken för att missa tumören och istället träffa frisk vävnad.

Sådana missar kan vara förödande, både i bemärkelsen att cancern inte botas, och att strålning av frisk vävnad kan ha livskvalitetsnedsättande biverkningar.

För en prostatacencerpatient kan det innebära impotens, urinvägsbesvär och blödningar.

I Sverige är prostatacancer den vanligaste cancersjukdomen med ca 11 000 årliga fall och i Europa drabbas ca 450 000 män årligen. Denna statistik vittnar både om ett utbrett lidande och om dyra kostnader vilket gör hypofraktionering synnerligen relevant.

HypoCath

Bolaget tog nyligen fram en ny förbrukningsvara, HypoCath®som tar bort behovet av det kirurgiska ingreppet och som därmed underlättar för volymanvändning hos befintliga kunder. Detta tros minska tröskeln för att komma igång på strålbehandlingskliniker.

RayPilot® är ett tillbehör som antingen kan levereras i ett paket vid inköp av nya linjäracceleratorer eller säljas separat för att uppdatera befintliga linjäracceleratorer.

Försäljning inom Europa

Micropos fokuserar i dagsläget på försäljning inom Europa, både genom egna säljare och genom utvalda försäljningsdistibutörer. Försäljningen kan ske både som tillbehör till redan installerad bas men också i samband med nya strålbehandlingsapparater.

Det som är intressant med bolagets produkt är att det tagit lång tid att validera teknologin och öka spridningen för dess nytta, men ju fler kunder de lyckas vinna ju mer bedömer bolaget att betalningsviljan kommer öka. Ju mer volym de får på sin försäljning, ju bättre marginaler erhåller de.

Efter att ha arbetat under flera år med att få fler vetenskapliga publikationer publicerade, och att delta på olika onkologikongresser, ser marknadsföringen ut att äntligen ge effekt.

CE-certifiering

Försäljningen av RayPilot® HypoCath® system har börjat ta fart, en trigger var när Micropos godkändes för CE-certifiering av RayPilot HypoCath under februari. Detta innebar att produkten fick marknadsföras och säljas i Europa. Sedan dess har en rad intressanta framsteg kommit:

  • Under Maj erhöll de sin första RayPilot HypoCath order genom offentlig upphandling i Spanien.
  • Kort därefter i Juni användes RayPilot HypoCath för första gången på en patient. Det sker på en av Bolagets samarbetskliniker, Ospedale Gerardo i Monza, Italien, under ledning av Prof. S. Arcangeli. Patienten genomgick strålbehandling vid fem tillfällen med realtidsövervakning.
  • Senare i Juli behandlades den första patienten i Tyskland. Och efter att ett system installerats i universitetsjukhuset i Salzburg har bolaget nu tre kliniker som rutinmässigt kan använda RayPilot® HypoCath®.
  • Sista veckan innan rapportinlämningen för Q2 vann bolaget sin andra affär i Spanien.

Bearbetning av marknad

Micropos kommunicerar att fokus framåt kommer ligga på att bearbeta befintliga och nya kunder. Ju fler installationer som äger rum och ju fler nya kunder som vinnas, desto enklare bör det bli att vinna nya. Referenskunderna skapar en utmärkt plattform för fortsatt försäljning.

Osäkert läge med Corona

Sedan ska det naturligtvis sägas att det oklara läget med Corona och då i synnerhet Corona ute i Europa på marknader som är relevanta för Micropos ökar risken för längre ledtider. Om läget blir ännu värre och lock-downs sker över en längre tid kommer det sannolikt vara negativt för Micropos försäljning på kort sikt.

Bolag under bevakning

Detta skulle potentiellt sett kunna ett skapa ett behov för ny finansiering, alltså ser vi en något ökad risk med rådande osäkerhet. I övrigt finns mycket spännande att hålla ögonen på med Micropos, det kan därför vara värt att hålla bolaget under närmare bevakning.